Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Barnkonventionen

Visste du att barn upp till 18 år har rättigheter som vuxna och andra personer runt om måste ta hänsyn till?

Barnkonventionen är framtagen av FN och innehåller 54 artiklar som handlar om olika rättigheter som gäller för barn upp till 18 år. Alla människor har rättigheter - både barn och vuxna, men barnkonventionen handlar endast om barns rättigheter.

Barnkonventionen hjälper till att uppmärksamma barns rättigheter.

I barnkonventionen står det bland annat om att alla barn är vara lika mycket värda, att alla barn har rätt till liv och utveckling, att barnets bästa alltid ska komma i första hand och att alla barn har rätt till delaktighet och inflytande över sina liv. Dessa fyra områden lyfts i barnkonventionens grundartiklar, artikel 2, 3, 6 och 12.

Under sommaren 2017 arbetade 8 st feriearbetare på folkhälsoförvaltningen i Karlskoga kommun med att sprida information om barnkonventionen. Att alla barn är medvetna om vilka rättigheter som finns för barn är väldigt viktigt. Det är även viktigt att föräldrar, skola och andra vuxna peroner som arbetar med barn är medvetna om vilka rättigheter som barn har. Vill du se vad feriearbetarna gjorde under sin praktiktid?

Klicka härlänk till annan webbplats

Du kan även gå in och läsa mer om barnkonventionen.

Klicka här

Uppdaterad 2019-09-03

Barnkonventionens grundartiklar

Artikel 2 - Lika värde
Barnkonventionen ger dig och alla andra barn samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskriminera dig. Det betyder att igen får behandla dig sämre än någon annan. Du får heller inte dikrimineras eller bestraffas för något som dina föräldrar är eller gör.

Artkel 3 - Ditt bästa
När vuxna fattar beslut som rör barn ska de se till "barnets bästa". Det betyder att de vuxna alltid ska tänka på vad som är bäst för dig och hur beslutet kommer att påverka dig. Du ska få det skydd och den omvårdnad du behöver. Det är lika viktigt att vuxna tänker på "barnets bästa" när beslutet rör många barn.

Artikel 6 - Må bra
Du har rätt att leva och utvecklas. Ditt land ska göra allt det kan fär att du ska kunna göra det.

Artikel 12 - Inflytande
Du har rätt att utrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig.Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter. När en myndighet eller domstol hanterar eller beslutar i en fråga som rör dig ska du få möjlighet att komma till tals.