Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Drogförebyggande arbete

Karlskoga och Degerfors förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak syftar till att ge befolkningen möjlighet till god livskvalité och hälsa.

Detta ska huvudsakligen ske genom hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det positiva och friska är i fokus, för att stärka och bidra till god hälsa, välbefinnande och en fortsatt positiv utveckling. Ett välutvecklat drogförebyggande arbete innebär insatser på individ-, grupp och samhällsnivå.

Under 2018 har en ny lokal ANDT-strategi processats fram och beslutats. Strategin fokuserar på Karlskoga och Degerfors prioriteringar i arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak. Den lokala strategin ses som en gemensam viljeriktning i länsdelen dels för att skapa gemensam styrka och synergieffekter, dels för att skapa en tydligare systematik i arbetet.

För att läsa hela ANDT-strategin 2018-2022 - Karlskoga och Degerfors prioriteringar i arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak - Klicka härPDF

Karlskoga och Degerfors har kommunspecifika folkhälsopolicy och program där förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, doping och tobak är ett av de prioriterade områdena.

Karlskoga och Degerfors har beslutat om följande övergripande mål och insatsområden

1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobaks ska minska


2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.


3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.


4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.


5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruka av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.

Uppdaterad 2018-11-09