Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

14 juli 2016 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Synpunkterna på förslaget till utformning av Alfred Nobels torg sammanställda

Karlskoga kommuns förslag till utformning av Alfred Nobels torg ställdes under våren ut för allmänheten. Nu har kommunen sammanställt de inkomna synpunkterna i en rapport som kommer att ligga till grund för en revidering av utformningsförslaget.

Våren 2013 genomförde Karlskoga kommun en medborgardialog om Alfred Nobels torg i syfte att ta ett samlat grepp kring Alfred Nobels torg och ta reda på vilket slags torg karlskogaborna vill ha. Efter att medborgardialogen genomförts arbetade Karlskoga kommun fram ett förslag till utformning. Våren 2016 var det dags att presentera förslaget till utformning av Alfred Nobels torg för att se om det går i linje med Karlskogabornas önskemål. Återkopplingen av medborgardialogen om Alfred Nobels torg genomfördes under perioden 28 april - 15 juni 2016 och resulterade i drygt 400 synpunkter.

En sammanvägning av alla inkomna synpunkter på förslaget visar att en övervägande del av de medborgare som har lämnat in synpunkter är positiva till utformningsförslaget som helhet. Exempelvis är de allra flesta är positiva till bland annat att cykelbanan flyttas bort från torget, att tillgängligheten säkerställs samt att det blir aktivitetsytor, fler sittplatser och mer grönska.

En mindre men betydlig del av medborgarna tycker att torget inte bör förändras alls då de anser att det kostar för mycket att bygga om torget enligt utformningsförslaget. Många av dessa personer tycker dock att det finns problem med torgets utformning idag, såsom cykelbanan, lutningen med mera.

Många av dem som är positiva till förslaget som helhet har dock önskemål om mindre ändringar. Man vill till skillnad från utformningsförslaget att busshållplatsen behålls på torget och att torget ska fortsätta att vara en plats för torghandel och stora evenemang, vilket ställer krav på en större fri yta än vad som presenteras i förslaget.

Då det har visat sig att mindre omfattande delar av utformningsförslaget bör ändras för att i större utsträckning spegla medborgarnas önskemål bör en ny ekonomisk analys göras av hur handeln i centrum påverkas av en ombyggnation utifrån ett reviderat utformningsförslag.

Nu startar revideringen av förslaget som beräknas kunna presenteras för samhällsbyggnadsnämnden i oktober. Efter ett beslut i samhällsbyggnadsnämnden går ärendet vidare till kommunstyrelsen i början av november och därefter kommunfullmäktige i slutet av november.

Rapporten

Rapport om återkoppling av medborgardialogen om Alfred Nobels torg (2016)PDF

Pressmeddelande som PDF

Pressmeddelande 2016-07-14 - Återkoppling av medborgardialog om förslag till utformning av Alfred Nobels torgPDF

 

Uppdaterad 2016-07-14
Kontakt

Projektledare
Martin Lindström
0586-622 65
martin.lindstrom@karlskoga.se