Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Mål och resultat

Det fortsätter att gå bra för Karlskoga, många företag på orten expanderar och nyrekryterar, kommunens verksamheter utvecklas och i slutet av 2017 hade vi en befolkningssiffra på 30 413 personer som bor, lever och verkar i vår stad.

Kommunens ekonomiska resultat 2017 blev ett överskott på 122 mnkr. Det motsvarar 7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Ett mycket bra resultat igen, som med råge uppfyllde vårt finansiella överskottsmål på 2 procent. Det finns flera förklaringar till det goda resultatet, bland annat landade skatteintäkter och generella statsbidrag på 47 mnkr mer än budgeterat och kommunfullmäktige hade vid årets slut 6 mnkr kvar i sin verksamhetspott. Överskottet från 2017 förbättrar kommunens ekonomi och det behövs inför kommande år.

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser kommer våra kostnader att öka snabbare än vad skatteintäkterna och generella statsbidrag gör. Karlskoga kommun har de senaste tre åren byggt upp en stark balansräkning genom att öka det egna kapitalet med 333 mnkr och likviditeten med 191 mnkr. Det gör att kommunen står väl rustad inför framtiden.

Verksamheterna gör ett bra jobb 

Mandatperioden närmar sig sitt slut och när vi sammanfattar måluppfyllelsen för de sju fullmäktigemålen kan vi konstatera att det skett en positiv utveckling. Vi har förbättrat oss inom många områden och är nu bland de 25 procent bästa i jämförelse med andra kommuner när det gäller exempelvis kvalitet på våra särskilda boenden, bra och snabbt bemötande för medborgare vid kontakt med kommunen samt en hög andel ekologiska råvaror i måltiderna som serveras i kommunens verksamheter. Vi har också en mycket hög nöjdhet från de brukare och medborgare som använder kommunens tjänster, vi fortsätter att enligt mätningar vara en attraktiv arbetsgivare och vi har – som jag tidigare nämnt – ett framgångsrikt näringsliv.

Fortsatta utmaningar är att förbättra skolans resultat och arbeta för en social hållbarhet genom att öka ungdomars och elevers trygghet och framtidstro

Fokusområden 2017

Näringslivet
Tillväxten i Karlskogas näringsliv gör att kommunen behöver underlätta byggandet av fler bostäder och öka tillgången till planlagd mark. Det är en av de saker vi haft extra stort fokus på 2017 och som bland annat resulterat i byggstart av ett 90-tal villor och lägenheter. Vi har också stärkt kontakten mellan kommunen och näringslivet genom att etablera ett industriråd och ett näringslivsråd.

Två viktiga kommungemensamma projekt:
Projektet #pluggavidare startade för att förbättra attityder till skola och utbildning. I förlängningen är vår övertygelse att detta även kommer att påverka skolresultaten.

Jämställdhetsprojektet ska säkra och utveckla kommunens arbete med att ge service på lika villkor till kvinnor och män.

Staden
Under 2017 startade även den första etappen av ombyggnationen av torget. Under 2018 ger det torget ett delvis nytt utseende och nya funktioner – allt i linje med de dialoger som vi haft med medborgarna.

Tillsammans blir vi ännu bättre

Vi har som vanligt många utmaningar framför oss, det är det som gör arbetet i en kommun så viktigt och stimulerande. Så avslutningsvis vill jag även i år rikta ett stort tack till er alla invånare, företagare, anställda, förtroendevalda för de olika politiska partierna och alla andra som bidrar till att utveckla vår kommun.

Tillsammans gör vi Karlskoga till en ännu bättre plats att leva, bo och verka i.

Uppdaterad 2019-01-02