Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Medborgardialog - kvalitetsåtagande

Tjänsten

Medborgardialog är ett sätt att ta tillvara kunskap och engagemang hos dem som bor och verkar i Karlskoga. Det är också ett sätt att skapa delaktighet och förståelse kring viktiga politiska beslut. Genom dialog med medborgarna på olika sätt får politikerna ett bredare beslutsunderlag och kan fatta välgrundade beslut. Vi har tagit fram sex principer för hur medborgardialog ska gå till i Karlskoga, du kan läsa dem på www.karlskoga.se/medborgardialoglänk till annan webbplats

Vad är ett kvalitetsåtagande?

Ett kvalitetsåtagande är en beskrivning av vad kommuninvånarna/brukarna kan förvänta sig av de kommunala tjänsterna utifrån befintliga resurser, organisation och kompetens. Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för invånare, personal och politiker.

Vi åtar oss att...

 • Alla karlskogabor ska minst ha rätten att bli hörda när ett beslut om medborgardialog är fattat.
 • Resultatet av en medborgardialog tas med i underlaget för beslut.
 • Att ge goda förutsättningar för att delta:
  - Tydligt informera när, var och hur medborgardialogen genomförs, erbjuda varierande former av dialog och underlätta för de grupper som vanligtvis har svårare att göra sin röst hörd.
  - Framtaget faktaunderlag inför en dialog ska vara lättillgängligt och lättförståeligt.
 • Se till att vi når grupper som berörs mer än andra av ett beslut.
 • Återkoppla resultatet av dialogerna till dem som deltagit i den och via Karlskoga kommuns webbplats och när det är möjligt via media.

Det här förväntar vi oss av dig

 • Att du som medborgare eller näringsidkare bidrar med ditt engagemang, kunnande och dina åsikter i den utsträckning du vill och har möjlighet.
 • Förståelse för den politiska beslutsprocessen. De som är politiskt förtroendevalda har ansvar för helheten, de har det slutgiltiga ansvaret och är de som fattar beslut.
Uppdaterad 2020-04-21