Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Daglig verksamhet inom LSS- kvalitetsåtagande

Tjänsten

(LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.) Personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig kan få
sysselsättning i daglig verksamhet. Daglig verksamhet vänder sig till personer som tillhör personkrets 1 eller 2 enligt LSS.

Den dagliga verksamheten är en insats för att stärka den personliga utvecklingen och för att få ökad delaktighet i samhället. Verksamheten utformas utifrån individens förutsättningar så att sysselsättningen blir meningsfull och varierad.

Individens önskemål och behov är vägledande. Den dagliga verksamheten ska utformas och anpassas så att miljön är utvecklande och integrerande för den som deltar. Sysselsättningen finns hos arbetsgivare som verkar i Karlskoga. Verksamheten finns både inom mindre arbetslag och som enskilda platser.

Därför kvalitetsåtagande

För att du som är i behov av eller har daglig verksamhet enligt LSS ska veta vilken hjälp du kan förvänta dig har socialnämnden fastställt detta kvalitetsåtagande. Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog mellan brukare, anhöriga, gode män, politiker och personal.

Vi åtar oss att...

  • påbörja utredningen inom 14 dagar efter ansökan.
  • starta den dagliga verksamheten inom två månader efter beviljad insats.
  • du är delaktig i planering och genomförande av insatsen.
  • du får prova olika delar inom dagliga verksamheten utifrån dina önskemål.
  • betala ut habiliteringsersättning utifrån närvaro.
  • du får, om så önskas, stöd och hjälp med överklagande vid avslag.
Uppdaterad 2019-06-25