Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kommunrevisionen

Revisorerna är utsedda av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun och är fullmäktiges instrument för den demokratiska kontrollen. Att vara kommunal revisor är ett förtroendeuppdrag med syfte att med oberoende, saklighet och integritet granska verksamheterna i nämnder och styrelser.

Revisionens arbete styrs av kommunallagen och det reglemente som fastställts av kommunfullmäktige. Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs av nämnderna med utgångspunkt från skriften "God revisionssed". I egenskap av lekmannarevisorer granskas även verksamheten i de kommunala bolagen.

Revision handlar både om räkenskaper men också om att ha ett starkt fokus på den kommunala verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet.

Revisionens inriktning av granskningarna skall vara framåtsyftande och stödjande och förbättringar identifieras och föreslås.

De under året genomförda granskningsinsatserna ger revisorerna underlag att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för nämnder och styrelser i revisionsberättelsen till kommunfullmäktige.

Revisionsplan 2017

Kommunrevisionen har utfört ett planeringsarbete inför 2017 vilket har resulterat i en revisionsplan för 2017. Följande områden är aktuella för någon form av granskning under 2017:

Fördjupad granskning:

 • Kommunens delårsbokslut samt delårsrapport – Genomförs varje år
 • Kommunens årsbokslut samt årsredovisning – Genomförs varje år
 • Granskning av ansvarsutövande – Genomförs varje år
 • Intäktsgranskning - Hantering av barnomsorgsavgifter - Beslutad
 • Granskning av kommunens hantering av inventarier och konst - Beslutad
 • Grundskolans kvalitetsarbete och resultat - Beslutad
 • Granskning av folkhälsonämndens arbete med sjukskrivningar och rehabilitering – Beslutad.
 • IT-granskning – IT-säkerhet – Beslutad
 • Rutiner för försörjningsstöd – Beslutad
 • Granskning av processen kring en eventuell försäljning av delar av Karlskoga Energi och Miljö AB - Beslutad 

Förstudie (enklare granskning):

 • Initialt inga beslutade förstudier, granskningar ovan eller infoärenden nedan kan mycket väl utföras som förstudier.

Infoärenden (diskussion med anställda och/eller politiker som är insatta i området):

 • Eventuell försäljning av kommunala bolag
 • Kommunens service och tillgänglighet, servicecenter
 • Gymnasieförvaltningens ekonomiska styrning
 • Socialförvaltningens arbete med integration
 • Ungdomsarbetslöshet
 • Ungdomsbrottslighet
 • Bostadsförsörjning

Revisionsplanen är inte är ett statiskt dokument utan kan komma att förändras under året beroende på händelser inom kommunen eller i dess omvärld.

För ytterligare information om revisionsplanen eller kommunrevisionens arbete i övrigt är ni välkomna att kontakta någon av revisorerna, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Kommunrevisionen

revision@karlskoga.se

Revisionsrapporter

För åtkomst av tidigare revisionsrapporter, kontakta kommunstyrelsens ledningskontor.

Kontaktuppgifter till revisorerna

Uppdaterad 2019-08-05