Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Laglighetsprövning

Om du vill klaga på ett beslut som har fattas av kommunen är det viktigt att veta att man skiljer på om kommunen hade rätt att fatta beslutet (s.k. laglighetsprövning) eller om man tycker att själva beslutet var felaktigt (s.k. förvaltningsbesvär).

Som kommunmedlem kan du överklaga ett beslut när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut skall fattas.

En laglighetsprövning (tidigare kallat kommunalbesvär) handlar om huruvida ett beslut kommit till på rätt sätt eller om det aktuella beslutet innebär att kommunen överskridit sina befogenheter.

Laglighetsprövning får lämnas av den som är medlem i kommunen (äger fastighet eller är taxerad för kommunalskatt där) och ska lämnas in till Förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor, sedan det färdiga och justerade protokollet anslagits på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsrätten kan endast välja mellan att upphäva beslutet eller inte upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut.

Ett överklagat beslut ska upphävas, om:

  • det inte har tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Om ett överklagande godkänns, kan inte ett annat beslut sättas i stället utan hela beslutet ogiltigförklaras. Ärendet måste således tas upp på nytt.

Så här överklagar du genom laglighetsprövning

I ditt överklagande ska följande information finnas:

  • vilket beslut du överklagar
  • vilken nämnd eller person som har fattat beslutet
  • varför du anser att beslutet är oriktigt och ange vilken besvärsgrund som du stödjer dig på
  • ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer

Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller av den person du gett fullmakt att företräda dig.

Överklagandet ska skickas till:

Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

Du har rätt att få hjälp att överklaga beslut av kommunen. Vill du ha hjälp med att överklaga eller om något är oklart är du välkommen att höra av dig till den nämnd som har fattat beslutet eller kommunkansliet.

Uppdaterad 2015-11-25