Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Utformning av enskilda avlopp

De flesta enskilda avlopp är uppbyggda i två steg, slamavskiljning och efterföljande rening. För slamavskiljning används normalt en trekammarbrunn. Vilken efterföljande rening som passar bäst för just dig beror på de lokala förutsättningarna på platsen.

Infiltration

Har man infiltrerbar mark, exempelvis med sand, så kan man anlägga en infiltrationsbädd. Vattnet filtreras genom de jordlager som finns naturligt på platsen och renas där genom biologiska, fysikaliska och kemiska processer.

Markbädd

Har man mark där det inte går att infiltrera, exempelvis lera, så kan man bygga en konstgjord infiltration av antingen naturligt material eller moduler. Den stora skillnaden mot en infiltration är att anläggningen får ett utlopp som måste ledas till ett dike eller vattendrag. Reningsprocesserna är de samma som vid infiltration, men eftersom anläggningens volym är begränsad så kommer inte reningen av fosfor att bli lika effektiv som vid en infiltration.

Reningsverk

Ett minireningsverk är en teknisk lösning där slamavskiljning, biologisk rening och kemisk fällning sker i en och samma täta behållare. Minireningsverk kräver ofta el-energi och kemikalier för att de ska fungera. Oftast krävs även regelbunden service.

Dammar och liknande

Det finns även lösningar där avloppsvatten renas i en eller flera dammar. Näringsämnena tas då om hand av växter till exempel vass.

Uppdaterad 2019-04-03