Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Normal och hög skyddsnivå

​Hög skyddsnivå för rening av avloppsvatten gäller inom vattenskyddsområde eller där utsläpp av avloppsvatten sker direkt i eller i nära anslutning till ett vattendrag. I övriga delar av kommunen gäller normal skyddsnivå.

Normal skyddsnivå

Reningskrav enligt normal skyddsnivå ställs i de fall det inte finns något vattendrag i den direkta närheten av anläggningen. Avloppsanläggningen ska klara 90 %-rening av organiskt material (BOD) och 70 %-rening av  fosfor.

Eftersom markbäddar inte klarar 70 %-rening av fosfor utan någon ytterligare rening kommer myndighetsnämnden från och med 2016 inte ge tillstånd till markbäddar utan extra fosforreducering. 

Extra fosforreducering för markbäddar går att uppnå på flera sätt:

  • Förfällning, en fällningskemikalie tillsätts i slamavskiljaren. Mer fosfor binds då i slammet. Denna metod ger större slammängd och kräver tätare slamtömning eller större slamavskiljare.
  • Fosforfälla, en extra brunn installeras i vilken man sätter i en säck med en speciell bergart som tar upp fosfor. Säcken väger ca 500 kg och ska bytas med några års mellanrum.
  • Biodammar, en eller flera dammar anläggs efter markbädden. Fosforn tas upp av växter och läggs fast i bottensedimentet. Dammarna behöver grävas ur med några års mellanrum.

Hög skyddsnivå

Reningskrav enligt hög skyddsnivå ställs i de fall som avloppsvattnet släpps ut direkt i eller i nära anslutning till ett vattendrag, inom vattenskyddsområde eller vid nybyggnation av hus. Avloppsanläggningen ska klara 90 %-rening av organiskt material (BOD), 90 %-rening av fosfor, 50 %-rening av kväve. Om avloppsvattnet släpps ut i närheten av en badplats krävs också att reningar har bra bakterieavdödning, vilket kan vara ett problem med vissa minireningsverk.

Uppdaterad 2019-04-03