Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Ansökan om tillstånd

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att söka tillstånd för sin avloppsanläggning hos myndighetsnämnden. I ansvaret ingår även att välja teknik och ta fram information som exempelvis ritningar. Behöver du hjälp med detta bör du anlita en konsult eller entreprenör med erfarenhet av enskilda avlopp.

Ny anläggning eller ändring av befintlig?

Om man ska anlägga en helt ny avloppsanläggning måste man söka tillstånd. Som ny anläggning räknas även en befintlig anläggning som saknar tillståndsgiven efterföljande rening, det vill säga där endast slamavskiljare finns för grovrening av avloppsvattnet. Tillstånd krävs även om man byter från en typ av anläggning till en annan, t ex byte från infiltration till markbädd.

Du måste också ha tillstånd från bygg- och miljökontoret för att anlägga ett eget avlopp dit en vattentoalett ska anslutas. Samma gäller om du tänker anordna en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT).

Vid ändring av befintlig anläggning som har tillstånd krävs anmälan till myndighetsnämnden. Anmälningspliktig ändring kan vara att flödet in till anläggningen ändras eller att anläggningen behöver förbättras/grävas om.

Innan du ansöker

Innan du fyller i ansökan är det bra att anlita en kunnig entreprenör eller en konsult som kan hjälpa dig med att göra de förundersökningar och ta fram de uppgifter och handlingar som behövs till ansökan. Om du samtidigt ska anordna en enskild vattentäkt bör brunnsborraren ge sina synpunkter på bland annat brunnens placering.

När du är klar skickar eller lämnar du din ansökan till bygg- och miljökontoret som
granskar och begär in eventuella kompletteringar.

Berätta om dina planer för dina grannar

Om det finns grannfastigheter som berörs av att du ska göra en ny
avloppsanläggning, ska fastighetsägarna informeras och få möjlighet att yttra
sig. Därför är det bra om du redan i ett tidigt skede informerar dina grannar
om vad du tänker göra.

Om någon del av avloppsanläggningen eller ledningar ska placeras på någon annans
mark eller om renat avloppsvatten ska avledas till ett dike eller vattendrag som ligger på någon annans mark behöver du fastighetsägarens medgivande
(servitut).

Du ansöker om fastighetsägarens medgivande via Lantmäterimyndigheten.

Handläggningstid

När allt är klart meddelar bygg- och miljökontoret om du fått tillstånd för att
anordna avloppsanläggningen. Om det inte finns några tveksamheter sker det
oftast genom ett delegationsbeslut där handläggaren beslutar om ärendet.
Handläggningstiden är normalt fem till sex veckor. Ett tillstånd gäller i fem
år men förfaller om arbetet med anläggningen inte börjat inom två år.

Du eller entreprenören ska göra en anmälan om att avloppsanläggningen är klar
någon dag innan den beräknas vara färdig. Vi tar ut en avgift för prövning och
handläggning av avloppsärenden.

När avloppet är färdigt ska entreprenören fylla i en kontrollplan och skicka in
till oss. Med kontrollplanen ska det även bifogas bilder från anläggningsarbetet.

Vi hjälper dig

Vi på bygg- och miljökontoret hjälper dig att bedöma den befintliga avloppsanläggningen och vilka risker och eventuella brister som finns. Du når oss via kommunens servicecenter.

Om det är fråga om en väldigt gammal och bristfällig avloppsanläggning är det ofta
bäst att anlägga en helt ny och då hjälper vi till från ansökan till beslut. Ett beslut eller tillstånd är dessutom en form av värdehandling för fastigheten eftersom den är ett intyg på förbättringar och att den nya avloppsanläggningen uppfyller kraven i miljöbalkslagstiftningen.

Uppdaterad 2019-04-03