Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Avslutade stadsplaneringsprojekt

På denna sida redovisas avslutade stadsplaneringsprojekt som kommunen har arbetat med.

Alfred Nobels torg

Den 20 december antog kommunfullmäktige i Karlskoga planprogram och utformningsförslag för Alfred Nobels torg. För att kunna genomföra de förändringar som föreslås i planprogrammet och utformningsförslaget behövde en ny detaljplan upprättas. Detaljplanen vann laga kraft den 5 juli 2017 och nu sker projektering inför ombyggnationen.

Projektet avslutades 2017

Ekebykorset

I början av hösten 2017 påbörjades ett upprättande av en ny detaljpan för Ekebykorset. Trafikverket ställde ut förslag till vägplan på granskning i november 2017. En vägplan får inte strida mot detaljplan varav en ny detaljplan behövde upprättas. Syftet är att höja trafiksäkerheten genom att bygga bort den signalerade korsningen och ersätta den med en cirkulationsplats samt bygga en säker passage för oskyddade trafikanter att kunna passera E18.

Projektet avslutades 2018

Grönfeltsgården, del av Bregården 2:69

Samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga kommun antog den 13 september 2016 detaljplanen för Grönfeltsgården, del av Bregården 2:69, Karlskoga kommun. Beslutet vann laga kraft den 20 oktober 2016.

Projektet avslutades 2016

Karlskogas nya förskola i Baggängen

Under 2016 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda utbyggnadsmöjligheter för samtliga förskolor i Karlskoga. Syftet var att utreda utbyggnadsmöjligheter på samtliga förskolor i Karlskoga. Rapporten antogs av kommunstyrelsen den 15 december 2016 och vidare uppdrag gravs att upprätta en ny detaljplan för en ny förskola i Baggängen. Detaljplanen för den nya förskolan antogs av Samhällsbyggnadsförvaltningen den 13 juni 2017 och vann laga kraft den 5 juli 2017.

Projektet avslutades 2017

Loviselund - Skolgärdet del av Bofors 2:19 m.fl.

Samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga kommun antog den 11 oktober 2016 detaljplan för Loviselund - Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Beslutet vann laga kraft den 8 november 2016.

Projektet avslutades 2016

Loviselund

Staren 5, Karlskoga centrum

Ett projekt påbörjades hösten år 2016 för att omställa kontors- och verksamhetslokalerna i huvudbyggnaden på fastigheten Staren 5 till bostäder. Projektet innebär inlednings att ny detaljplan behöver tas fram, som ändrar markanvändningen från allmänt ändamål (verksamhet) till bostäder. Detaljplanen vann laga kraft den 5 juli 2017.

Projektet avslutades 2017

Uppdaterad 2018-02-15