Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Det nybyggda gångfartsområdet intill Alfred Nobels torg.

Alfred Nobels torg

Gatan intill Alfred Nobels torg har nyligen byggts om till ett så kallat gångfartsområde. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller på ett gångfartsområde och hur de framtida planerna ser ut för torget.

Detaljer på gångfartsområdet

På gångfartsområdet finns många detaljer som tillsammans skapa en social och trivsam plats som är till för alla besökare Karlskoga centrum, bland annat belysning, bänkar, sittplatser och växtlighet.

Här kan du läsa mer om detaljerna på gångfartsområdet.

Etapp 1 av 3

Planen för ombyggnationen av Alfred Nobels torg är uppdelad i tre etapper. Den första etappen, som är beslutad i kommunfullmäktige i december 2016, innebar en rad förändringar:

  • Flytt av gång- och cykelväg från Alfred Nobels torg till Bergsmansgatan.
  • Utformning av gångfartsområdet på Urbrinken.
  • Markarbete i torgets sydvästra hörn
  • Utformning av tre nya parkeringsplatser för rörelsehindrade på Stadshusgatan.

Tanken är också att parkering och trafik ska minska på torget och istället flyttas till platser i anslutning till torget. Parkeringsplatser för rörelsehindrade utökas med ytterligare tre stycken på Stadshusgatan, där det nu totalt finns fem sådan platser. Valet av plats för handikapparkeringen har förankrats med rådet för funktionshinderfrågor.

Beräknad kostnad

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett och bedömt kostnader för projektering och genomförande och bedömer att en ombyggnation av Alfred Nobels torg kommer att kosta cirka 14,9 miljoner kronor. I beräkningen ingår markarbeten, flytt av cykelbana, flytt av en hållplats, växtbäddar, sittbänkar, aktivitetsyta, gestaltning, belysning, glasskiosk samt ny beläggning på vissa delar av torgytan.

Bakgrund - medborgardialog och återkoppling

Grundtanken med ombyggnationen av Alfred Nobels torg är att skapa ett tillgängligt och attraktivt torg för alla. För att minska trafikflödet på torget har ett gångfartsområde utformats. Där samsas alla trafikanter, men det är gångfart som gäller.

Våren 2013 genomförde Karlskoga kommun en medborgardialog om Alfred Nobels torg i syfte att ta ett samlat grepp kring Alfred Nobels torg och ta reda på vilket slags torg Karlskogaborna vill ha.

Efter att medborgardialogen genomförts arbetade Karlskoga kommun fram ett förslag till utformning. Våren 2016 ställdes utformningsförslaget ut för allmänheten under för att se om det går i linje med Karlskogabornas önskemål.

Synpunkterna som kom in till kommunen under återkopplingsperioden sammanställdes i en rapport som har legat till grund för den revidering som gjorts av utformningsförslaget.

Uppdaterad 2019-02-21