Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Barnomsorgen i Karlskoga

Vad kostar förskolan? Hur länge får mitt barn vara där? Hur säger jag upp min plats? Frågorna kan vara många och här hittar du information om vad som gäller för dig och ditt barn inom förskola och i familjedaghem. Information om skolbarnsomsorg finns under Fritidshem.

Barnomsorgen är till för barn mellan 1-5 år vars föräldrar arbetar, är arbetssökande, studerar, är föräldraledig samt barn i behov av särskilt stöd för sin utveckling. Från och med hösten det år barnet fyller 3 erbjuds alla en avgiftsfri plats i förskolan om totalt 15 timmar/vecka. Det gäller även för barn vars föräldrar inte har behov av barnomsorg.

Avgifter barnomsorg

Skolverket ser regelbundet över inkomsttaket för avgifter i barnomsorgen och Karlskoga kommun har beslutat att följa de indexförändringar som Skolverket beslutar. 

Förändringar i inkomst gör du via e-tjänsten edWise (gäller ej familjedaghem som ändras via blankett).

Avgifter från 1/1 2018

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Förskola/ pedagogisk omsorg

3%, max 1382kr

2%, max 922 kr

1%, max 461 kr

Ingen avgift

Skolbarnsomsorg, fritidshem

2%, max 922 kr

1%, max 461 kr

1%, max 461 kr

Ingen avgift

Inkomsttak

46 080 kr

 

 

 

 

 

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet i familjen som alltid beräknas som barn nummer 1.

Avgiften baseras på antal barn och hushållets sammanlagda bruttoinkomst, max 
46 080 kr (2018). Du ska redovisa alla inkomster som är skattepliktiga, alltså även skattepliktiga ersättningar, stöd och bidrag. Särskild taxa gäller för helg- och nattomsorg på Humlan Natt och Dag, kontakta placeringsassistenterna för mer information. Avgiften betalas 12 månader per år.

Du som förälder är skyldig att uppge alla förändringar som kan påverka avgiftens storlek t.ex. ändrad inkomst för någon i hushållet eller ändrade familjeförhållanden (om du blir sambo eller ensamstående). Karlskoga kommun förbehåller sig rätten att kontrollera inkomsten gentemot Försäkringskassan, Skatteverket och arbetsgivaren och har rätt att efterdebitera i tre år om felaktiga uppgifter har lämnats. 

Avgiften betalas via faktura varje månad och det finns möjlighet att få den som e-faktura. Du kan också betala via autogiro, se blankett till höger.

Avgift för 3-5-åringar

Alla 3-5-åringar, med barnomsorgsbehov på mer än 15 timmar/vecka, får 35% avdrag på avgiften under perioden 15 september till 31 maj. Det gäller fr.o.m. hösten det år barnet fyller 3. Barn 3-5 år som är på förskolan max 15 timmar/vecka betalar ingen avgift under ovanstående period.

Under juni till halva september är det ingen reducering av avgiften.

Delad vårdnad - delad barnomsorgsplats

Föräldrar som inte har gemensamt hushåll men gemensam vårdnad och där båda föräldrarna har behov av barnomsorg är båda platsinnehavare. Barnet har en plats men föräldrarna får varsin faktura. Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive förälders hushåll men den sammanlagda avgiften för barnet får inte överstiga maxtaxan.

Har bara den ena vårdnadshavaren behov av barnomsorg betalar den för hela platsen oavsett vistelsetid.

Vilka tider får mitt barn vara i barnomsorgen?

Ditt barn får enbart vara i barnomsorgen medan du arbetar eller studerar samt under eventuell restid. Vi har öppet vardagar 06.00-18.00. Särskilda regler gäller för dig som jobbar på obekväma arbetstider, är arbetslös eller föräldraledig, se nedan. Ditt barn har inte rätt att vara i barnomsorgen när du som förälder har semester, sommarlov eller annan ledighet. Arbetsdagar då en förälder har ett mycket begränsa behov av barnomsorg, exempelvis 1 timme, erbjuds möjlighet till placering om högst 3 timmar.

Under veckorna 28-31 är ordinarie verksamhet stängd men någon eller några förskolor i kommunen är öppna om du har behov av barnomsorg under den perioden. Dessutom har förskolorna stängt två dagar per termin för planering, se under Läsårstider.

Registrera ditt barns schema
Du registrerar ditt barns vistelseschema på e-tjänsten Skolan (EdWise). Nytt schema registreras omgående vid arbetslöshet, erhållande av arbete eller föräldraledighets början och slut. Tillfälliga förändringar, kortare än 1 månad, behöver inte registreras. Tänk också på att omgående meddela personalen på förskolan vid förändringar för att underlätta deras planering. Om barnet bor växelvis hos dig och den andre föräldern ska ett gemensamt schema registreras.

Om du studerar
När du studerar beräknas placeringstiden utifrån vilken omfattning studierna bedrivs. Heltidsstudier = 8 timmar/dag.

Om du arbetar kväll, natt och helger
Om du arbetar natt (efter kl. 23.00) så har du rätt tilI nio timmars sovtid efter ett avslutat nattskift. Exempelvis om ditt nattskift slutar kl. 7.00, så får ditt barn vara i förskolan som längst till klockan 16.00 (om inte barnets andra vårdnadshavare slutar tidigare, då gäller dennes arbetstid).  

Barn som har behov av kväll-, natt- och helgomsorg kan ansöka om plats på Humlans förskola. Kväll-, natt- och helgomsorg är till för barn vars föräldrar arbetar på obekväm tid. Mer information finns på Humlans webbsida.

Om du är korttidsvikarie
De dagar du har arbete gäller samma regler som för alla som arbetar. Om du inte arbetar får ditt barn vara i förskola eller familjedaghem max 15 timmar/vecka inom ramen 5 timmar per dag tisdag-torsdag klockan 8.00-14.00Om ditt barn varit i förskolan mer än 15 timmar under en vecka medan du arbetat har det inte rätt att vara i förskolan när du inte arbetar. Exempel: Du har timvikariat under två dagar och ditt barn vistas 16 timmar på förskola/familjedaghem enligt arbetstidsschemat. Om du sedan inte får något mer arbete under veckan får barnet inte vara i förskolan mer den veckan.

Om du är arbetslös
Barn mellan 1-5 år får vara i förskola eller familjedaghem när du som förälder är registrerad som arbetssökande. Tid som erbjuds är 5 timmar per dag tisdag-torsdag inom ramen kl. 8.00-14.00.  Registrera nytt schema omgående om du får arbete.

Om du är föräldraledig
Barn mellan 1-5 år får vara i förskola eller pedagogisk omsorg (ex. dagbarnvårdare) när förälder är föräldraledig med syskon. Tid som erbjuds är 5 timmar per dag tisdag-torsdag inom ramen kl. 8.00-14.00, och gäller direkt från födsel av syskon. Schema registreras i Edwise.

Om du är sjukskriven
Ditt barn får vara i förskolan enligt ordinarie schema. Om du har behov av utökad schematid kontakta förskolechef. Graviditetspenning jämställs med sjukskrivning. På begäran ska läkarintyg lämnas till förskolechef.

Allmän förskola
Enligt Skollagen 8 kap. 4 § ska barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, så kallad allmän förskola. I Karlskoga kommun går barn med allmän förskola 15 timmar/vecka och tid som erbjuds är 5 timmar per dag tisdag-torsdag inom ramen 08.00-14.00. Schema registreras i Edwise. Placeringen är avgiftsfri och gäller mellan perioden 15/9-31/5.

Omplacering

Om du vill flytta ditt barn till en annan omsorgsform eller annan enhet kan du göra en ny E-ansökan först efter att barnet har börjat på förskolan/ pedagogisk omsorg. I ansökan kan du välja tre alternativ. Barnet ställs i omplaceringskö och då gäller inte 4-månadersregeln.

Om ansökan gäller närliggande förskola beviljas omplacering endast i undantagsfall (om särskilda skäl föreligger). Beslut tas av förskolechef som gör en bedömning. Beviljas inte omplacering på grund av att det är till närliggande förskola kommer inte beslutet att ändras.

Beviljas inte omplacering på grund av barngruppens storlek och sammansättning behåller barnet sin plats i omplaceringskön utifall situationen på förskolan ändras eller tills du aktivt väljer att gå ur kön.

Har barnet redan omplacerats en gång och omplacering önskas igen, görs en individuell prövning av verksamhetschef förskola och beviljas endast i undantagsfall (om särskilda skäl föreligger).

Omplacering hanteras 3 gånger/ år (inför augusti, inför januari och inför april).

Vid önskemål att byta från en fristående förskola gäller omplaceringsreglerna.

Önskas omplacering på grund av att oro finns utifrån ditt barns vistelse på förskolan förutsätts att dialog först har förts med personalen. Detta för att hitta lösningar så att du som vårdnadshavare kan känna dig trygg med verksamheten. Om du utifrån det inte är nöjd kontakta förskolechef.

Uppsägning av barnomsorgsplats

Om ditt barn går i förskola registrerar du uppsägningen på e-tjänsten Skolanlänk till annan webbplats (edWise)Uppsägningstiden är två månader och avgift betalas under uppsägningstiden även om barnet lämnar platsen tidigare. Uppsägning kan ej göras under sommarmånaderna i samband med byte till förskoleklass/fritidshem om föräldern behöver barnomsorg efter sommaren. Gäller uppsägningen inte båda vårdnadshavarna ska du kontakta placeringsassistenterna. Om den ena vårdnadshavaren säger upp sin del av platsen betalas hela platsen av den andra vårdnadshavaren. Om ditt barn går i familjedaghem sägs platsen upp via en blankett.

Kommunen har rätt att säga upp en barnomsorgsplats om inte kraven uppfylls, exempelvis om barnet inte nyttjar platsen på en månad utan giltigt skäl.

Uppdaterad 2018-03-12


E-tjänsten Skolan

Obs! I dagsläget kan du som har barn i familjedaghem inte använda E-tjänsten Skolan.