Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Förskoleklass

I Karlskoga kommun erbjuds alla barn som fyller sex år under året en plats i förskoleklass. Förskoleklassen är från och med höstterminen 2018 obligatorisk och året fungerar som en brygga mellan förskolan och grundskolan.

Förskoleklassen är avgiftsfri. Förskoleklassen följer skolåret och startar samma dag som grundskolan. Verksamheten pågår måndag till fredag och under året ligger fyra studiedagar som sammanfaller med skolans eller förskolans studiedagar.

Förskoleklass är en särskild verksamhet för sexåringar och ingår i den kommunala skolverksamheten. Den finns på de flesta grundskolor som har lågstadieklasser. Verksamheten i förskoleklass bygger på kunskap från både förskolan och skolan. Förskolepedagogik i olika former är den viktigaste delen i verksamheten. Lek och rörelse, rim och ramsor, musik och drama är några av ingredienserna men också att stimulera matematik- och språkutveckling samt underlätta läs- och skrivinlärning.

Efter årsskiftet det år ditt barn fyller 6 år får du ett brev med erbjudande om förskoleklass på en kommunal skola i närheten av där ni bor. Förskoleklasser finns på Aggerudsskolan F-6, Bråtenskolan F-6,  Karlbergsskolan F-6,  Rävåsskolan F-3,  Sandviksskolan F-6,  och Häsängsskolan F-1.

Förskoleklassen följer skolåret och startar samma dag som skolan.

Barnomsorg utöver förskoleklassen

Om du är i behov av barnomsorg utöver den tid ditt barn är i förskoleklassen kommer du att erbjudas plats i fritidshem, det gäller även barn som idag har plats i pedagogisk omsorg. Verksamheten sker i förskoleklassens lokaler, vardagar 06.00-18.00. Fritidshem i anslutning till förskoleklassen är avgiftsbelagd enligt gällande taxa.

Skolskjuts

Om ditt barn enbart deltar i förskoleklassen kan barnet ha rätt till skolskjuts. Detta gäller barn som har längre än 3 km till förskoleklassen och går på den skola som Karlskoga kommun har beslutat. Barnet har inte rätt till skolskjuts om det deltar i skolbarnsomsorg (fritids) före, efter eller både före och efter skoldagen. Då är det vårdnadshavaren som ansvarar för skolvägsresan.

Om ni önskar placering vid annan skola än den kommunen erbjuder kan rätten till kostnadsfri skolskjuts upphöra eftersom det inte får medföra merkostnader för skolskjuts för kommunen om vårdnadshavaren har önskemål om annan skola.

Önskemål om att byta till annan skola

Skolplaceringen inför förskoleklass sker utifrån våra skolområden och avståndet mellan hemmet och skolan. På grund av särskilda skäl kan vissa barn ha förtur till en viss skola. Vi försöker så långt som möjligt tillgodose allas önskemål om skolplacering. I skollagen 9 kap 15§ finns bestämmelser om placering i förskoleklass och om önskemål att välja skola. Du hittar skollagen på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Normalt erbjuds placering vid den skola som ligger närmast barnets folkbokföringsadress enligt den så kallade närhetsprincipen. Alla barn har dock lika stor rätt till en så nära skolplacering som möjligt. Alltså måste kommunen sammanväga alla barns lika rätt.

Om antalet barn vid en skola blir så många eller så få att det ger kommunen betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter har kommunen rätt att avvika från närhetsprincipen och föräldrars önskemål.

Överklagan

Har du fått avslag på din ansökan om att byta till annan skola än den erbjudna kan du i vissa fall överklaga beslutet.

Om avslaget beror på att placeringen orsakar betydande organisatoriska och/eller ekonomiska svårigheter för kommunen kan beslutet överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagan sker skriftligt till Karlskoga kommun och ska innehålla datum, hur du vill ändra beslutet, argument för ändringen samt din underskrift.

Om beslutet grundas på närhetsprincipen går det inte att överklaga hos Skolväsendets överklagandenämnd. Däremot kan själva beslutsfattandet prövas i förvaltningsrätten. Där prövas om beslutet tagits på korrekt sätt men beslutets innehåll prövas inte.

Överklagan skickas till:

Karlskoga kommun
10 Skolförvaltningen
691 83 Karlskoga.

Överklagan ska vara kommunen tillhanda senast 3 veckor efter att du mottagit beslutet. Läs mer om hur du överklagar på överklagandenämndens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bosatt i annan kommun

Du som bor i en annan kommun och vill ha plats i förskoleklass i Karlskoga ansöker via blankett.PDF

Uppdaterad 2015-03-30