Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kultur- och föreningsnämndens stipendium

Kultur- och föreningsnämnds stipendium utdelas årligen till enskild person eller grupp, som utför eller har utfört en värdefull gärning inom det område som kultur- och förenings­nämndens ansvarar för.

Stipendiet kan tilldelas en person, som önskar vidareutbilda sig inom området. En förutsättning för att stipendiet ska kunna erhållas är att stipendiaten är verksam i Karlskoga eller har annan närmare anknytning till Karlskoga kommun.

Personer anställda i Karlskoga kommun kan ej tilldelas stipendium för kommunal verksamhet.

Stipendiesumman är på 20.000 kr och kan delas mellan flera stipendiater, men inget stipendium får understiga 5.000 kr.

Stipendiet utdelas tidigast i december stipendieåret och senast i februari året därpå.
Platsen för utdelningen beslutas i samband med att stipendiat utses.

Ärendet bereds och beslutas av kultur- och föreningsnämndens presidium, tillika
stipendiegrupp, i enlighet med fastställd delegeringsordning.

Stipendiet kungörs enbart på Karlskoga kommuns hemsida. Förslag på lämpliga stipendiater eller ansökan med motivering lämnas till kultur- och förenings­förvaltningen
senast första veckan i november.

Skulle stipendiet i sin helhet ej utdelas vid något år ska resterande belopp
reserveras till nästkommande år.

Nominera

Sista dag för att nominera eller ansöka om stipendium är 4 november 2018.


Uppdaterad 2017-12-14 av Annika Spector