Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kultur- och föreningsnämnds stipendium

Varje år delar kultur- och föreningsnämnden ut ett stipendium till privatpersoner, grupper eller föreningar som har utfört en värdefull gärning inom det område som kultur- och föreningsnämnden ansvarar för. Kultur eller föreningsliv.

Stipendiet kan även tilldelas till någon som önskar vidareutbilda sig inom området. Förutsättningen är att stipendiaten är verksam i Karlskoga eller har någon annan närmare anknytning till Karlskoga.

Stipendiesumman är 20.000 kr. Stipendiet kan delas mellan flera stipendiater, men inget stipendium får understiga 5.000 kr.

Stipendiet utdelas tidigast i december stipendieåret och senast i februari månad, året därpå. Platsen för utdelningen beslutas i samband med att stipendiat utses.
Ärendet bereds och beslutas av kultur- och föreningsnämndens presidium och stipendiegrupp, i enlighet med fastställd delegeringsordning.

Stipendiet kungörs enbart på karlskoga.se.

Skulle stipendiesumman vid något år inte delas ut ska resterande belopp reserveras till nästkommande år.

Nominera

Sista dag för att nominera eller ansöka om stipendium var 5 november 2017.

Uppdaterad 2017-11-06 av Annika Spector