Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Bibliotekets historia

Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande​

Karlskogas första bibliotek tillkom före 1800-talets mitt genom åtgärder av "Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande", bildat 1833. Detta sällskap ivrade för folkbildning och gav ut en skriftserie "Läsning för folket". När man fått ihop några årgångar skänktes dessa till vissa socknar på villkor att de fick bilda grunden för ett sockenbibliotek. En medlem i sällskapet var biskopen i Karlstad Carl Adolph Agardh. Detta är förklaringarna till att socknarna på Värmlands landsbygd på ett tidigt stadium fick små bibliotek. Vid sekelskiftet hade biblioteket omkring 400 band. Dessa förvarades i sockenstugan, där det med klockaren som bibliotekarie hölls öppet en stund på söndagarna efter gudstjänstens slut.

Folkrörelsen​

Med tiden kom också andra krafter med i bilden. Det blev vanligt att folkrörelserna, främst nykterhetsrörelsen och ABF, skaffade sig egna bibliotek. Statsbidrag utgick till inköp av böcker, om man startade bibliotek. Detta var anledningen till att inte bara ABF utan även samtliga nykterhetsorganisationer i socknen startade egna bibliotek. I början av 1940-talet fanns det över 10-talet sådana studiecirkelbibliotek spridda över den stora socknen, de flesta med ett hundratal böcker.

Algot Holmström​

Den 1 januari 1940 fick Karlskoga stadsrättigheter och den 1 juni 1942 anställdes den första utbildade stadsbibliotekarie, Algot Holmström.   

Det bibliotek Algot möttes av i Karlskoga var inrymt på andra våningen i den s.k. Bergelmelska fastigheten på Kungsvägen. Det var en större bostadslägenhet på andra våningen som utnyttjades. På västra gaveln fanns två rum av vilka det ena var personalens arbetsrum och det andra ett litet läsrum. På östra gaveln hade motsvarande 2 rum inretts som studiecirkellokaler och bildade därigenom de första utrymmen som ABF disponerade. Åt gatan fanns två lite större rum som tillsammans bildade utlåningsavdelningen. Dessutom fanns det åt gården ett kök med vedspis och diskbänk bevarade. Där hade ställts ett par bokhyllor, som fick föreställa ungdomsavdelning.   

Den borgliga kommunen hyrde denna lokal av kyrkan och hit sammanfördes genom lokalpolitikern Ragnar Klings försorg det kommunala biblioteket, ABF:s bibliotek och det största IOGT-biblioteket, nämligen Logen Per Lagerhjelms. De två förstnämnda omfattade vardera mellan 4.000 och 5.000 band och IOGT:s något över 1.000 band. Sammanlagt fick man därigenom ett bibliotek på cirka 10.000 band.  

Kyrkan ägde fastigheten och ville gärna inreda ett församlingshem i lokalerna. Stadsbibliotekariens första uppgift blev att söka nya lokaler för biblioteket.  

Ekeliden​

Efter förhandlingar med sparbanksdirektör Pontus Larsson, köpte kommun fastigheten Ekeliden vid Centralplan och stadsbibliotekarien accepterade att flytta in biblioteket med ett förbehåll att det handlade om ett provisorium! Det blev 8 år. I februari 1943 invigdes de nya bibliotekslokalerna i Ekeliden.  

1951 hade Ekeliden blivit för trångt och biblioteket flyttade över till grannhuset. Lokaler inreddes i sparbankshusets bottenvåningens västra hälft. Stora utrymmen för boksamlingarna, en snygg läsesal och bra arbetsrum. Som ett bevis på att Karlskoga bibliotek nu uppfyllde kraven på sin tids biblioteksverksamhet kan ses att kommunen 1952 blev värd för Sveriges Allmänna Biblioteksförenings årsmöte.
Det kan nämnda att det var då årsmötet med en rösts övervikt beslöt att föreningen skulle lämna Kommunaltjänstemannaföreningen och övergå till SACO.
  
I början på 1960-talet utökades bibliotekslokalerna med utrymmen två trappor upp.

Örncenter​

När kommunen i maj 1967 utlyste en arkitekttävlan om stadsplan för området söder om Torget upptogs i lokalprogrammet bl.a. stadsbibliotek om 2.000 kvadratmeter + 500 kvadratmeter bokmagasin i källaren. Vid detta tillfälle väntade man sig emellertid att det skulle dröja bortåt tio år innan ett bygge skulle vara klart och så länge kunde inte biblioteket finnas kvar i Sparbankshuset.
Ett provisorium ordnades i det nybyggda området Örncenter. Ett modernt och fint bibliotek invigdes här i juli 1971  

K-center​

Snart visade det sig att nybyggnationen söder om Torget kom igång snabbare än tidigare beräknat och redan i oktober 1974 kunde biblioteket återigen flytta till dagens bibliotekslokaler i K-Center.
Bibliotekslokalerna renoverades 1993. Efter sammanslagning av Kulturförvaltning och delar av gamla Fritidsförvaltningen skapades en ny organisation Kultur- & Föreningsförvaltningen. Förvaltningen fick tillgång till hela övervåningen och förvaltnings- och  föreningskansliet flyttade in. En i tiden unik satsning  "Öppna förskolan"  i biblioteket startade.
Turistbyrån och den lokala hembygdsföreningen förlade också sin verksamhet i bibliotekslokalen.

Under våren och sommaren 2001 byggdes bibliotekets trapphall om.

Uppdaterad 2016-12-21