Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Nobelbanan (Stockholm-Oslo)

Karlskoga har tillsammans med kommunerna, Kristinehamn, Degerfors, Lekeberg och Örebro beställt en möjlighetsstudie för hur en framtida sträckning av en snabbtågsförbindelse skulle kunna gå genom de fem kommunerna. Sträckningen är en del av en eventuell framtida snabbtågsförbindelse mellan Stockholm och Oslo.

Anledningen till att de fem kommunerna har gått samman för att ta fram studien är att få ett professionellt underlag för kommunernas arbete med sina respektive översiktsplaner. Underlaget gör det möjligt för kommunerna att kunna undvika exploateringar som kan försvåra framkomligheten för en framtida snabb ny järnvägsförbindelse.

Möjlighetsstudien bygger på att både person- och godstrafik i stråket Stockholm-Oslo ska kunna använda den nya järnvägen. För Karlskoga är detta en mycket viktig fråga, då man är en av få kommuner i sin storlek i Sverige som inte har tillgång till persontrafik på järnväg genom kommunen.

Ska konkurrera med flyget

Ett grundkrav i utredningen är att persontrafiken ska konkurrera med flyget mellan den två huvudstäderna i såväl restid som biljettpris. Restiden Stockholm-Oslo ska därför vara mindre än tre timmar. Restid med regionaltåg mellan kommunernas huvudorter ska ner i tider som gör arbetspendling med tåg attraktiv i stråket Värmland-Örebro-Mälardalen i helt annan utsträckning än idag.

Möjlighetsstudien‌

Sid. 1-34: Sammandrag och grundläggande förutsättningarlänk till annan webbplats


Sid. 35-60: Generellt och om Årjängs kommunlänk till annan webbplats


Sid. 61-82: Om Säffle kommun (norr) och Grums kommun (söder)länk till annan webbplats


Sid. 83-105: Om Grums kommun (norr) och Säffle kommun (söder)länk till annan webbplats


Sid. 107-32: Generellt och om Kristinehamns kommun (del 1)länk till annan webbplats


Sid. 133-158: Om Kristinehamns kommun (del 2) och Karlskoga kommunlänk till annan webbplats


Sid. 159-184: Om Lekebergs och Degerfors kommunlänk till annan webbplats


Översiktsplan

Planarbetet ska ske i samarbete med övriga berörda kommuner i syfte att utmynna i ett gemensamt förslag till en gemensam fördjupad översiktsplan. Underlaget gör det möjligt för kommunerna att ta hänsyn till såväl bevarande som fortsatt utveckling under tiden. Studien underlättar för Karlskoga att frigöra mark som skulle kunna blockeras av möjliga järnvägsreservat.

Eftersom en järnvägsförbindelse anses vara mycket viktig för såväl kommunen som regionens utveckling är det viktigt att inte försvåra och fördyra genomförandet genom att bygga igen de lägen som är bäst lämpade. Det är minst lika viktigt att inte låta bygga och anlägga så att det blir nödvändigt att riva i framtiden.

Översiktsplanen ger såväl kommuner, företag som privatpersoner underlag för att fatta framsynta och väl underbyggda beslut i framtiden.

Korta fakta

Vem fattar beslut om en järnväg?
Staten fattar beslut om en eventuell framtida järnväg.

Vilken möjlighet har vi som medborgare att påverka?
Kommunen kan planera och samråda med medborgarna om att reservera lämplig mark till en järnvägssträckning i arbetet med översiktsplanen, i det här fallet en fördjupad översiktsplan.

När i tid kommer en järnväg att byggas?
En eventuell framtida järnvägssträckning kan bli verklighet absolut tidigast om 15 - 20 år, mer realistiskt är 25 - 40 år.

Vem betalar?
Betalningsmodellen för infrastruktursatsningar har hittills varit att staten finansierat, men det kan i framtiden vara möjligt med privata finansiärer. Exempel på sådan finansiering finns på andra håll i Europa. Kommunen finansierar inte den här typen av infrastruktur.

Uppdaterad 2018-03-29