Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Överklaga och klagomål

Om du tycker att ett kommunen fattat fel beslut så finns det två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Har du synpunkter eller klagomål om den vård eller det bemötande du eller någon närstående fått, bör du i första hand vända dig till den verksamhet du varit i kontakt med. Om det inte är ett alternativ kan du kontakta patientnämnden.

Laglighetsprövning

Alla kommunmedborgare kan överklaga de beslut som överklagas med en laglighetsprövning.

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslutet enligt de lagar som finns.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet har anslagits på kommunens officiella anslagstavla. Karlskogas kommuns officiella anslagstavla finns på Kommunstyrelsens ledningskontor vid Katrinedalsgatan 2-4.

Förvaltningsrättens prövning

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om:

  • Beslutet inte har tillkommit i laga ordning.
  • Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget.
  • Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet. De kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts. Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

Förvaltningsbesvär

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär.

Hur, när och till vem överklagar man?

Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska det framgå hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan.

Om du vill överklaga beslutet, så har du tre veckor på dig räknat från det datum som du fick beslutet. Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov eller socialt bistånd.

Synpunkter eller klagomål kan lämnas skriftligt eller muntligt. De kan ställas till enhetschef, biståndshandläggare eller till socialförvaltningens kansli eller direkt via vår hemsida.

Reglerna finns i förvaltningslagen

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen (vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten) prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.


Vad händer med klagomålet?

Uppgifter om klagomålet och eventuella åtgärder dokumenteras av enhetschef och handlingen överlämnas till socialförvaltningens kansli. Du som framfört klagomål har rätt att få veta vad som gjorts i ärendet.

En sammanställning av alla klagomål som kommer in till socialförvaltningen redovisas till socialnämnden minst två gånger per år.


Patientnämnden

Patientnämndens ska stödja och hjälpa dig i dina kontakter med vården, både hemsjukvård och skolhälsovård. Patientnämnden drivs av Region Örebro och alla Örebro läns kommuner. Nämnden tar emot synpunkter, klagomål, förslag eller frågor om den vård, det bemötande eller omhändertagande.

Är fristående

Patientnämnden är fristående från hälso- och sjukvården och det kostar inget att vända sig till oss. Nämnden gör inga medicinska bedömningar och fungerar som en förmedlande länk mellan patient och vårdens personal.

Patientnämnden nås via Region Örebro län.

Uppdaterad 2017-02-02 av Maria Gunnarsson