Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Ansök om stöd och hjälp – funktionsnedsättning 

Ansökan om hjälp för personer med funktionsnedsättning kan ske skriftligt eller muntligt. När en ansökan har kommit tar en handläggare kontakt med den sökande eller en företrädare för att ta reda på hur vad den sökande behöver och vad den har rätt till.

Ibland räcker det med ett telefonsamtal eller så bokas ett möte in för att ta reda på hur behovet av stöd och hjälp ser ut.

Handläggaren och den sökande kommer överens om var mötet ska ske och vilka personer som ska delta. Efter godkännande från dig kan information även hämtas från andra, till exempel anhörig eller sjukhus.

Hjälpen anpassas individuellt

Det som kommit fram sammanställs i en utredning och handläggaren gör utifrån den en bedömning av behovet av stöd och hjälp och fattar beslut, beslutet skickas sedan till den sökande. Ansökan kan beviljas eller avslås. Om ansökan avslås kan den överklagas.

Vilken typ av hjälp som beviljas och dess utformning beror helt på den sökandes behov. Det kan vara boendestöd, kontaktperson, ledsagning, med mera.
 
Om ansökan om boende beviljas kommer en plats erbjudas på ett boende så snart det finns en ledig plats. Man kan inte begära att få en plats på ett visst boende, men man kan komma med önskemål.

Som anhörig finns också stöd och hjälp att få, till exempel avlösarservice. Avlösarservice innebär att du som anhörig får möjlighet till avkoppling och att uträtta sysslor utanför hemmet.

Somliga med funktionsnedsättning kan också söka stöd via lagen om stöd och service, LSS.

Överklaga beslut

Om din ansökan avslås har du rätt att överklaga beslutet. Då skriver du ner det du tycker är felaktigt och varför och lämnar detta till handläggaren. Handläggaren kan hjälpa dig med överklagan. En första bedömning görs om det kommit fram nya uppgifter eller tidigare felaktigheter som kan ändra beslutet. I så fall tas beslutet upp för ny prövning direkt. I annat fall skickas överklagan till förvaltningsrätten för prövning.

Sekretess

Det innebär att ingen utomstående har rätt att ta del av vad som skrivits eller
kommit till socialtjänstens kännedom utan medgivande från den som informationen berör. Det gäller också gentemot din familj om du är över 18 år.

Uppdaterad 2017-02-14 av Maria Gunnarsson