Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Familjehem, kontaktfamilj
och kontaktperson

Skälen till att ett barn behöver ett familjehem eller en kontaktfamilj kan vara många. Det kan finnas brister i hem-miljön, skolproblem, missbruksproblem eller något annat.

Familjehem och jourhem

Det finns många skäl till att barn behöver placeras i familjehem eller ett jourhem. Ofta har barnen en bakgrund som skapar problem för dem. Det kan handla om exempelvis brister i hemmiljön, skolproblem eller missbruksproblem som gör att barnet behöver byta miljö. Det kan också röra sig om ensamkommande barn.

Som jourfamilj tar man emot barn och ungdomar under en kortare tid. Tiden kan variera från en dag upp emot ett halvår. Som familjehem tar man emot barn för stadigvarande vård. Här kan dock tiden också variera allt ifrån några månader, kanske ett eller ett par år till en hel uppväxt.

Relationen till föräldrarna viktig

Oavsett hur länge barnet stannar hos dig är relationen till barnets föräldrar och familj viktig. För familjen är det en viktig uppgift att hjälpa det placerade barnet att hålla kontakt med barnets föräldrar och barnets nätverk. Det är viktigt för barnet att känna att familjen accepterar barnets föräldrar. Barnet anpassar sig då oftast lättare i den nya miljön och det underlättar även för barnet vid en eventuell flytt tillbaka till föräldrarna.

För att bli familjehem måste man genomgå en utredning. I utredningen ingår samtal, hembesök, utdrag från social-, polis-, kronofogde- och försäkringskassans register och referenser. Socialtjänsten gör efter utredningen en bedömning om familjen passar som familjehem. För jourhem är utredningen av enklare slag.

Ersättning

Arvodet är en ersättning för den arbetsinsats man gör. Omkostnaden är till för att täcka de utlägg man har för barnet.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj ska vara en resurs för familjer som av olika skäl behöver avlastning och stöd. För många barn och ungdomar är det värdefullt att regelbundet få besöka en annan familj med vuxna som kan ge stöd och stimulans.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj tar man emot ett eller flera barn i sitt hem, oftast en till två helger per månad, beroende på barnets/ den unges behov. Att ha en kontaktfamilj åt sitt barn är frivillig och planering sker alltid tillsammans med föräldrarna.

Hur blir man kontaktfamilj?

För att bli kontaktfamilj utreds man av socialtjänsten genom hembesök och utredande samtal.
samtal hålls. Det hämtas också ut utdrag från social- och polisregister och socialtjänsten kontaktar också de referenter som uppgivits.

Under uppdragstiden sker regelbundna träffar med socialtjänst, kontaktfamiljen och föräldrarna. Familjen får stöd från handläggaren på socialförvaltningen.

Ersättning

I Karlskoga kommun följer vi Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, rekommendationer vad gäller ersättning till kontaktfamiljer. Som kontaktfamilj får du en skattepliktig arvodesdel och en omkostnadsdel. Ersättningsnivån varierar utifrån uppdragets art och omfattning.

Kontaktperson

En kontaktperson fungerar som stöd till barn och unga utifrån olika förutsättningar och behov. Det är viktigt att kontaktpersonen skapar en god relation till barnet/ ungdomen och det läggs därmed stor vikt vid matchning, faktorer som intressen och personlighet är betydande.

Uppdragen kan se olika ut exempelvis att närvara vid umgänge mellan barn och förälder eller som en stödkontakt till barn eller ungdom med fika, aktiviteter eller dylikt i varierande utsträckning. Som kontaktperson får du ersättning enligt kommunförbundets rekommendationer.

Vem söker vi?

Vi söker människor som är trygga och stabila i sig själva. En del har egna barn hemma, andra har inte barn alls. Vissa lever i parförhållanden och några är ensamstående. De kan bo på landet eller i en stad, villa eller lägenhet.

Erfarenhet av barn kan man fått på olika sätt, egna barn eller genom vänners barn eller på arbetet. Det viktiga är att familjehemmet är en trygg plats, där det finns stabila vuxna med tid, engagemang och tålamod.


Uppdaterad 2017-02-23 av Maria Gunnarsson

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook