Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Naomi Feil använder metoden i mötet med Glady.

Validationsmetoden

Validationsmetoden ska genomsyra all demensvård i Karlskoga kommun. Metoden är personcentrerad och speciellt utformad för kommunikation med människor som drabbats av demenssjukdom.

Resan med metoden påbörjades för femton år sedan på, ett vårdboende för personer med demens. Där bodde ett flertal brukare med uttalad BPSD-problematik (aggressivitet, oro, apati, hallucinationer, sömnstörningar). Personalgruppen upplevde stor frustration över att inte kunna hjälpa brukarna på ett bra sätt. Det resulterade i ökad oro bland brukarna. Flera med BPSD-symptom fick lugnande läkemedel. Arbetssituationen var inte tillfredsställande.

Validationsmetoden innebär bland annat:

• Alla möten blir goda möten.
• Vårdaren utgår från en helhetssyn i omvårdnaden.
• Livsberättelsen ses som ett viktigt redskap.
• Vårdaren lyssnar empatiskt för att bygga tillit och bekräfta personen i dennes upplevelse av världen.

Så gick vi till väga, steg för steg

• En genomlysning på enheten för att söka svar på vad livskvalitet kunde betyda för just de boende.
• Studiebesök vid Villa Cederschiöld i Stockholm där validation användes
• En heldagsintroduktion för all personal i Validationsmetoden med Rita Schwarz som är lärare i metoden.
• Sex medarbetare gick därefter den ettåriga grundutbildningen.

Stämningen förändrades efterhand på enheten. Läkemedelsanvändandet minskade och rädslan för svåra möten ersattes med ökad trygghet hos medarbetarna. Snart spred sig ryktet, i kommunens övriga demensboenden, att det fanns ett verktyg som gav brukare bättre kvalitet samt ökad trygghet för personalen. Arbetsplatsbyten gjordes och erfarenheterna var positiva, nya utbildningar startades.
Idag arbetar cirka 30 certifierade validationsarbetare på kommunens boenden, de flesta undersköterskor men även sjuksköterskor och arbetsterapeuter.

Validationsenhet i Karlskoga

Vi fortsätter nu att utveckla arbetet genom att boendegruppen Utsikten utvecklas till en validationsenhet där metoden helt ska prägla omvårdnaden.
Utsikten består i dag av åtta undersköterskor varav sju är certifierade validationsarbetare, den åttande är diplomerad uttryckande konstterapeut. Flera av dem har gått en vidareutbildning till gruppledare, och en av dem är lärare.

Hur man arbetar med metoden

För att kunna arbeta med metoden krävs empati och förmågan att leva sig in i personens känslor och behov för att på så vis kunna närma sig personens upplevda verklighet.

Validationsarbetaren använder sig av både verbal och icke verbal kommunikation där även olika former av sinnes- och minnesstimulering (som musik och beröring) ingår. På så vis underlättas kommunikationen med personen. Validationsarbetaren fångar upp ledtrådar för att med hjälp av dessa underlätta för personen att uttrycka sina känslor.

Ett verktyg

Ett mål med metoden är att personer med demens så länge som möjligt ska vara aktiva samt bli bekräftade i den verklighet de upplever. Detta leder till stärkt identitetskänsla och bevarad värdighet. Personalen upplever också att personerna med demens verkar må bättre där metoden används.

Metoden fungerar väl på personer med BPSD-problematik. Enligt Naomi Feil är dessa symtom uttryck för obekräftade grundläggande behov. Det är därför viktigt att förstå personen samt bekräfta känslan denne uttrycker istället för att verklighetsorientera. Validationsmetoden ökar enligt studier arbetsglädjen och tryggheten hos personal som med hjälp av metoden får ett verktyg att hantera svåra situationer.

Karlskoga AVO, Sweden – utbildning

Samarbetet med Naomi Feil har lett till att Karlskoga numera är landets enda Auktoriserade Validations Organisation (AVO). Detta är en organisation som har en standardiserad och kontrakterad relation med Validation Training Institute (VTI) i USA, vilket innebär att samarbeta med certifierade validationslärare i att organisera utbildningar i metoden, certifiera i metoden och sprida den i Sverige. Det finns AVO:s i flera europeiska länder. Länk till mer information om våra utbildningar finns i högerspalten.

Uppdaterad 2017-01-30 av Maria Gunnarsson
Följ oss på Facebook

Trailer: Att komma hem
- en film om demens

Filmaren Björn Mathlein har följt Vivi och Gert, båda med demenssjukdom, och deras anhöriga i filmen ”Att komma hem”. Filmen används i verksamheter som berörs av innehållet och även anhöriga kan få ta del av filmen.

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook