Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Så behandlar kommunen personuppgifter, GDPR

Kommunen följer dataskyddsförordningen (GDPR) när vi behandlar dina
personuppgifter. Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din
personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina
personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns rättsligt
stöd i GDPR eller annan lag.

Du godkänner genom att skicka

Enligt dataskyddsförordningen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande eller annan rättslig grund. Genom att du klickar på ”Skicka” i våra e-postformulär eller e-tjänster godkänner du att Karlskoga kommun lagrar dina uppgifter. Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos Karlskoga kommun kan dina personuppgifter registreras när du exempelvis ansöker om förskoleplats eller bygglov. Om du skickar e-post till Karlskoga kommun eller kontaktar oss på till exempel Twitter eller Facebook, så kan vi behöva spara och lagra det i våra arkiv (diarium).

Detta är exempel på tillfällen då kommunen behandlar dina personuppgifter. Det kan även vara när du väljer att prenumerera på någon information från Karlskoga kommun.

Karlskoga kommun ser alltid till att ha en rättslig grund när dina personuppgifter behandlas. En rättslig grund kan vara sådant som framgår av lag, men även avtal, myndighetsutövning och allmänt intresse är rättsliga grunder.

Behandling av personuppgifter

"Behandla" är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som vi som arbetar i Karlskoga kommun gör med dina personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

De parter som har tillgång till dina uppgifter är kommunen och kommunens personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra parter om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Dina rättigheter

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, utan vi har fått dem av någon annan.

Du har även rätt att få information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, vilka uppgifter detta är med mera. Du måste själv kontakta oss och begära ett s.k. registerutdrag för att få den informationen. Du har rätt att få svar inom en månad. För att begära ett registerutdrag kontaktar du kommunen genom kommun@karlskoga.se eller genom att ringa
0586-610 00.

Om dina uppgifter hos Karlskoga kommun är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan inte heller radera uppgifter där det finns legitima skäl till varför uppgifterna sparas.

Har du lämnat samtycke till att vara med på foton som kommunen tagit kan du när som helst återkalla samtycket. Kommunen är då skyldiga att sluta använda fotona
du är med på samt radera de foton som finns digitalt.

Du har även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Begäran registerutdrag från Karlskoga kommun - blankettPDF

Offentliga handlingar

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Detta innebär att meddelanden som skickas till kommunen blir allmänna handlingar. Allmänna handlingar som inte är hemliga är offentliga. Sådana handlingar ska lämnas ut, om någon vill se dem, såvida det inte finns starka skäl att tro att den som begär ut handlingar kommer att behandla dem i strid med dataskyddsförordningen.

Kommunens handlingar gallras enligt arkivlagen och enligt de gallringsplaner som är fastställda av kommunstyrelsen och dess nämnder.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom kommunen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Det innebär bland annat att:

samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska också:

  • ge råd om konsekvensbedömningar
  • vara kontaktperson för Datainspektionen
  • vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom kommunen
  • samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.
Uppdaterad 2018-09-21