Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

LIV & HÄLSA UNG 2014

Foto: Frida Edlund

Liv & Hälsa Ung 2014 är en undersökning vars syfte är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Målet är att öka kunskapen om ungas liv och hälsa, följa trender, väcka intresse och att resultatet kan bli underlag för utvecklingsarbete och beslut.

Det är länets ungdomar i skolår 7, 9 samt årskurs 2 på gymnasiet som svarar på enkätfrågorna. Undersökningen genomförs vart tredje år av Samhällsmedicinska enheten vid Örebro läns landsting, på uppdrag av Folkhälsonämnden. Eleverna har under våren 2014 svarat på 99 frågor.

En länsdragning av undersökningen Liv & Hälsa Ung 2014 där siffrorna för Karlskoga och Degerfors kommuner har redovisats. På plats var lärare, rektorer, kuratorer, fritidsledare och politiker, som alla på ett eller annat sätt arbetar med ungdomar.

Hälsa, framtidstro och livskvalitet
Majoriteten av ungdomarna ser ljust på framtiden och uppger att de mår mycket bra eller bra. Men, även om de flesta flickor mår bra så uppger 29-37% av flickorna i 2:an att de ofta/alltid känner sig nedstämda. Knappt 8-15% av pojkarna i samma ålder känner så.

När allt känns bra....
ser man ljust på framtiden sover bra trivs i skolan är inte mobbad eller kränkt har alltid någon att anförtro sig åt är inte utsatt för våld äter regelbundet är fysiskt aktiv på fritiden är trygg i skolan

- Det resultat som har visats idag är ett trovärdigt resultat, säger Eva Eriksson, som är rektor på Möckelngymnasiet i Karlskoga, och det som är positivt är det finns ett driv i att göra förändringar.

En god och jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning
Resultatet redovisades även från välfärdsbokslutet 2012-2013, en rapport som visar förutsättningar för personer med funktionsnedsättning. Den rapporten visar bland annat att ungdomar i skolår 7,9 och år 2 på gymnasiet med funktionsnedsättning upplever sämre hälsa och upplever i högre grad att de varit utsatta för trakasserier/kränkningar via mobil eller internet (i jämförelse med ungdomar utan funktionsnedsättning). Att ha en funktionsnedsättning behöver i sig inte innebära sämre hälsa. Den högre ohälsan är påverkbar genom samhälleliga insatser.

Beslutsunderlag till politikerna
- Resultatet från Liv & Hälsa kommer även att vara ett beslutsunderlag till våra politiker, berättar Josefin Sejnelid, utbildningssekreterare barn och ungdom vid Örebro läns landsting, som tillsammans med Cecila Ljung, folkhälsostrateg höll i redovisning.

Mer information
 - Ta del av presentationen för Karlskoga och Degerfors:
Klicka härPDF 
 - Ta del av Välfärdsbokslutet 2012-2013, En god och jämlik hälsa i Örebro län, rapporten den psykiska hälsans skyddsfaktorer bland ungdomar med och utan funktionsnedsättning samt rapporten Liv & hälsa ung 2014 - med fokus på HBTQ-ungdomar:
Klicka härlänk till annan webbplats

Fortsatt stöd med Liv och hälsa ung
Det är viktigt att resultatet kommuniceras till eleverna som fyllt i enkäten samt till politiker, tjänstemän och andra som arbetar med barn och unga.

Vill du ta del av en redovisning av Liv och hälsa ung 2014 eller vill ha hjälp med att redovisa, tolka och diskutera resultatet, hör av dig till:

Ida Broman, utvecklingsledare, barn och ungdom Region Örebro län, Tel 019-602 63 46, Mobil 072-146 73 26 ida.broman@regionorebrolan.se

Cecilia Ljung, folkhälsochef Karlskoga & Degerfors kommuner, 0586-622 43, cecilia.ljung@karlskoga.seUppdaterad 2017-06-13 av Lena Edlund