Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Ekonomisk utsatthet bland barn och unga 

Foto: Frida Edlund

Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsa. Folkhälsoförvaltningen arbetar med insatser för att främja barns och ungdomars livsvillkor och levnadsvanor. Ekonomiska och sociala förutsättningar är ett prioriterat område i den barn- och ungdomspolitiska policyn i Karlskoga och Degerfors kommuner.

Följande arbete görs inom området:

Förstudie - Ekonomisk utsatthet bland barn
Kommunstyrelsen i Karlskoga beslutade under våren 2014 att genomföra en förstudie kring ekonomisk utsatthet bland barn och unga i Karlskoga med syfte att skapa underlag till handlingsplan. Arbetet med att ta fram förstudien genomfördes och samordnas utifrån folkhälsonämndens uppdrag kring jämlik och jämställd hälsa och beslutades i kommunstyrelsen i början av år 2015.

Förstudien innehåller en bakgrund till problematiken kring ekonomisk utsatthet bland barn, kartläggning över förekomsten av ekonomisk utsatthet bland barn i Karlskoga samt presentation av redan pågående insatser för ekonomiskt utsatta barn i Karlskoga.

Förstudien finns att hämta/läsa i högerspalten.

Handlingsplan mot ekonomiskt utsatthet bland barn och unga
År 2012 beslutade kommunfullmäktige i Karlskoga att bifalla en motion om att införa en kommunal handlingsplan mot barnfattigdom.

Under 2015 genom samordning av folkhälsoförvaltningen har ett förslag till handlingsplan tagits fram. Förslaget ska tas upp för beslut i kommunfullmäktige i början av år 2016.

Att mäta det omätbara, med fokus ekonomisk utsatthet bland barn
Inom ramen för Jämförelsenätverket "Att mäta det [o] mätbara" beviljades Karlskoga och Degerfors kommuner under år 2014 och 2015 medel av Socialdepartementet för att göra en fördjupning i arbetet med indikatorer, nyckeltal, jämförelse och analys inom området ekonomisk utsatthet bland barn och unga.

Syftet med projektet har varit att ta fram indikatorer för ekonomiskt utsatta barn för att bättre kunna följa utvecklingen och arbetet på kommunal nivå. Arbetet har genomförs systematiskt i nätverksform och tillsammans med en referensgrupp inom projektet.

Projektet är från och med årsskiftet 2015/2016 avslutat. Projektet har resulterat i att en rapport tagits fram vilket du kan ladda ner/läsa härPDF.

Till rapporten finns även en bilaga vilken du kan ladda ner/läsa härPDF

Kreativa uttryck
Kreativa uttryck är ett folkhälsoprojekt som sker i samarbete mellan Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF), SENSUS, Karlskoga folkhögskola samt Karlskoga kommun. Syftet är att utbilda personer inom konceptet Kreativa uttryck. Arbetet syftar till att skapa bättre förutsättningar för ekonomiskt utsatta barn och unga genom skapande och kreativitet.

 

Uppdaterad 2017-11-09