Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

5 januari 2018

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Projektmedel har beviljats till hälsofrämjande och förebyggande alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete och verksamheter som främst berörs i projektet är akutmottagningen och ambulans.

Positivt besked för förebyggande arbete inom alkohol- och drogprevention

Folkhälsonämnden har tillsammans med Region Örebro län och närsjukvårdsområde väster beviljats projektmedel från Folkhälsomyndigheten för ett ettårigt projekt (förberedelseår) inom hälsofrämjande och förebyggande alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete.

Ansökan kommer möjliggöra ett fördjupat arbete av metoden där förgiftningar (intoxer) på Karlskoga akutmottagning systematiseras ytterligare. Detta för att nå det nationella målet "Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska".

Projektet ska bedrivas i samverkan med Region Örebro län, närsjukvårdsområde väster. Verksamheter som främst berörs är akutmottagningen och ambulans. Referensgrupp för projektet är arbetsgruppen Västra länsdelen mot droger som är en viktig del i det lokala drog och brottsförebyggande arbetet. Arbetsgruppen består av representanter från kommunala verksamheter, Region Örebro län, Örebro läns idrottsförbund och polisen. Arbetsgruppen återrapporterar regelbundet till Lokala brottsförebyggande rådet som består av förtroendevalda, förvaltningschefer samt polischef/kommunpolis. Det drog och brottsförebyggande arbetet bedriv i nära samverkan med Länsstyrelsen Örebro län.

Bakgrund & Syfte

Under hösten 2017 gjorde folkhälsoförvaltningen en ansökan om medel till Folkhälsomyndigheten gällande utveckling av hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbete . Folkhälsomyndigheten fick in 45 ansökningar och har beslutat att fördela medel till 16 projekt, varav Karlskoga och Degerfors är ett av dessa. Syftet med projektbidragen är att få fler aktörer att använda effektiva hälsofrämjande och förebyggande metoder och arbetssätt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet i Sverige.

Uppdaterad 2018-05-21