Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Mål och resultat

Jag vill rikta ett stort tack till er alla invånare, företagare, anställda, förtroendevalda för de olika politiska partierna och alla andra som bidrar till att utveckla vår kommun. Tillsammans gör vi Karlskoga till en ännu bättre plats att leva, bo och verka i.

Sven-Olov Axelsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Karlskoga - en stad för alla

Nu bubblar det i Karlskoga! 2016 ökade befolkningen med 255 personer och i slutet av året var vi 30 538 som bor, lever och verkar i vår stad. Nya företag etablerar sig, handeln utvecklas och vi har intressenter som vill bygga bostäder på de tomter som finns i centrum och vid vattnet.

Vi ska snart utvärdera Vision 2020 och flera av delarna i den har vi nästan nått när vi är drygt halvvägs på väg mot 2020.

Ekonomiskt resultat

Kommunens ekonomiska resultat 2016 var 119,2 mnkr. Det motsvarar 7,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Ett mycket bra resultat! Vårt finansiella överskottsmål på 2 procent är därmed med marginal uppfyllt. Det finns flera förklaringar till det goda resultatet, bland annat förvaltningarnas överskott på totalt 12,2 mnkr och skatteintäkter och generella statsbidrag på 41,2 mnkr mer än budgeterat. Vårt finansnetto (summan av ränteutgifter och ränteintäkter) blev 6,2 mnkr bättre än budgeterat.

Överskottet från 2016 förbättrar kommunens ekonomi, vilket behövs inför kommande år. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser kommer våra kostnader redan 2018 att börja öka snabbare än vad skatteintäkterna och generella statsbidrag ökar.

Fokus på service och bemötande 2016

År 2016 stod service och bemötande i fokus och som en del av detta öppnade Karlskoga kommun ett servicecenter under hösten. Satsningen har redan gett mycket goda resultat och vi ligger i topp på flera områden i olika undersökningar om bemötande och service. Ett annat område som vi arbetat intensivt med är att skapa förutsättningar för en god integration. Projektet MUA (Mottagning, Utbildning, Arbete) var en kraftsamling mellan kommunens olika verksamheter som fallit väl ut.
Nu har projekten lämnats över och drivs vidare i de ordinarie verksamheterna.

Vårt viktiga samarbete med näringslivet är alltid i fokus och 2016 utvecklades det ytterligare.

Vi fortsätter också vårt goda samarbete med grannkommunerna. Under året utökades samarbetet med Storfors kommun som vi nu har gemensamma upphandlingar med.

Utveckling av staden

Inledningsvis skrev jag att det bubblar i Karlskoga, och det gör det. Inom fritidsområdet har vi nu en ny konstgräsplan, vi har skapat förutsättningar
för att fler ska kunna träna på is genom att sätta tak på uterinken vid Nobelhallen. Våra samhällsplanerare arbetar med en rad planer och projekt för att utveckla bostadsområden och stadsmiljön
som jag hoppas kunna skriva mer om i detta förord redan nästa år.

Tillsammans blir vi ännu bättre

Som organisation kan vi vässa oss ytterligare genom att i ännu högre grad arbeta mot och följa upp de mål vi har satt upp.

Avslutningsvis vill jag även i år passa på att rikta ett stort tack till er alla invånare, företagare, anställda, förtroendevalda för de olika politiska
partierna och alla andra som bidrar till att utveckla vår kommun. Tillsammans gör vi Karlskoga till en ännu bättre plats att leva, bo och verka i.

Uppdaterad 2018-03-01