Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Medborgarförslag

Medborgarförslag är förslag från kommunmedborgare. Medborgarförslag skickas till den nämnd som berörs för bedömning. Sedan skickas medborgarförslaget med en rekommendation tillbaka till kommunfullmäktige för beslut. Det kan därför ta viss tid innan medborgarförslaget kommer tillbaka för beslut, inte minst om det krävs en omfattande utredning av förslaget.

Beslut bör fattas senast ett år efter att medborgarförslaget har väckts.

Inkomna medborgarförslag

Vad är ett medborgarförslag?

Ett medborgarförslag är en möjlighet för dig som är folkbokförd i Karlskoga kommun att kunna lämna förslag till kommunens verksamheter. Det är alltså ett sätt för dig att vara med och påverka i kommunen. Du kan föra fram åsikter om vad som bör förändras eller utvecklas i kommunen.

Ditt förslag kan med rätt förutsättningar bidra till en värdefull utveckling av den lokala demokratin och kommunen i stort!

Vem får lämna ett medborgarförslag?

Medborgarförslag får lämnas av en eller flera personer som är folkbokförda i Karlskoga kommun. Även du som är under 18 år har rätt att lämna ett medborgarförslag.

Föreningar och organisationer får inte lämna medborgarförslag.
Det finns ingen begränsning i hur ofta eller hur många förslag som får lämnas in.

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

Ett medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Förslaget får inte gälla ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild person eller frågor som regleras i speciallag. Det får inte heller ha ett rasistiskt eller odemokratiskt innehåll. Du kan alltså inte skriva ett medborgarförslag om beviljande av bygglov eller socialbidrag.

Om förslaget rör en annan myndighets verksamhetsområde kan kommunfullmäktige avvisa förslaget och hänvisa dig till rätt myndighet.

Jag har en idé, men kanske inte riktigt ett medborgarförslag. Hur gör jag då?

Har du synpunkter i mer vardagliga frågor – idéer, förslag, beröm eller klagomål kan du lämna en synpunkt. Vi besvarar frågor/synpunkter så snart som möjligt. Svarstiden beror naturligtvis på frågans/synpunktens art, men vi har som ambition att inte överskrida 14 dagar.

Hur skriver jag ett medborgarförslag?

Beskriv ditt förslag så bra som möjligt. Tänk på att om du är för specifik i ditt förslag kan det innebära att du får avslag på förslaget! Till exempel om du föreslår att en viss verksamhet ska anordnas i en speciell byggnad, kan det bättre att istället skriva att man önskar att en viss verksamhet ska anordnas i kommunen.

Medborgarförslaget ska lämnas skriftligt, och måste vara undertecknat av dig som lämnar in förslaget. Det ska finnas uppgift om namn, adress och telefonnummer till alla som står bakom medborgarförslaget.

Du kan gärna använda blanketten som finns att skriva ut här. Vill du inte använda blanketten kan du använda ett vanligt papper. Men tänk på att få med de uppgifter som finns på blanketten!

Tänk på att varje medborgarförslag endast får innehålla ett ämne. Har du flera förslag kan du gärna skriva flera medborgarförslag!

Vem kan läsa mitt medborgarförslag?

Alla medborgarförslag publiceras på Karlskoga kommuns hemsida. Där kan vem som helst läsa dem.

Medborgarförslagen finns diarieförda, och alla diarieförda handlingar kan begäras ut av vem som helst som är intresserad av ämnet.

Det är viktigt att du på blanketten anger om du godkänner att vi får publicera ditt namn på hemsidan eller inte.

Var lämnar jag mitt medborgarförslag?

Du kan lämna förslaget till Servicecenter i på Kommunstyrelsens hus, Katrinedalsgatan 4 i Karlskoga eller skicka det med post till:

Karlskoga kommun
Kansliavdelningen
691 83 Karlskoga

Vad händer sedan?

När förslaget har kommit in till kommunen diarieförs ärendet.

Förslaget anmäls vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Efter att medborgarförslaget har väckts på kommunfullmäktiges sammanträde skickas en mottagningsbekräftelse till förslagsställaren.

Efter kommunfullmäktiges sammanträde remitteras sedan medborgarförslaget till kommunstyrelsen och/eller någon/några facknämnder som ska yttra sig över förslaget.

Sedan påbörjas handläggningen av ditt förslag. Vissa förslag innebär en kort handläggning medan andra kräver en mer omfattande utredning innan beslutsförslag kan lämnas till kommunstyrelsen eller nämnden.

Nämnderna behandlar ärendet, och när protokollet är justerat skickas beslutet till kommunstyrelsen. När alla facknämnder har yttrat sig i ärendet, kommer kommunstyrelsen att behandla ärendet och lägga ett förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Efter kommunstyrelsens sammanträde får du en inbjudan till kommunfullmäktiges sammanträde. Med inbjudan får du även kopia av kommunstyrelsens beslut och det underlag som låg till grund för beslutet.

Slutligen tas ärendet alltså upp i kommunfullmäktige för beslut – och sedan får du besked om vilket beslutet blev.

Kan jag komplettera mitt förslag?

Efter att kommunstyrelsen har berett ärendet inför kommunfullmäktiges sammanträde har du rätt att lämna kompletterande synpunkter till kommunstyrelsens förslag. Synpunkterna ska lämnas skriftligt till kansliavdelningen – senast dagen före kommunfullmäktiges sammanträde.

Du har också rätt att yttra dig i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde. Yttranderätten innebär inte att förslagsställaren får delta i den politiska debatten, utan är en möjlighet för förslagsställaren att presentera sitt medborgarförslag för kommunfullmäktige.

Inbjudan till sammanträdet skickas i samband med underrättelsen om kommunstyrelsens förslag. Finns det flera förslagsställare till samma medborgarförslag får bara en av förslagsställarna yttra sig vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Hur lång tid tar det innan jag får veta om mitt förslag godkänns?

Eftersom de flesta medborgarförslag remitteras till en eller flera nämnder, så tar beredningen ganska lång tid. En del medborgarförslag besvaras inom ett halvår, men de flesta tar längre tid än så. Enligt kommunallagen ska beredningen ske så att kommunfullmäktige ska kunna besluta i ärendet inom ett år.

I vissa fall kan ju även ärendet återremitteras till kommunstyrelsen eller en nämnd för komplettering. Då kan beslutsprocessen ta ännu längre tid.

Uppdaterad 2018-11-12