Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Pågående stadsplaneringsprojekt

På denna sida redovisas aktuella samhällsbyggnadsprojekt som kommunen arbetar med.

Aggerudsviken - Aggerudsudden 

Under våren 2016 avslutades ett planarbete för Aggerudsviken - Aggerudsudden som innebar att ändra befintliga och gällande detaljplaner för att möjliggöra även andra typer av bostäder än de som detaljplanerna medgav. 

Illustrationsbild över  Aggerudsviken - Aggerudsudden

Illustrationsbild över Aggerudsviken - Aggerudsudden

Alfred Nobels torg

Den 20 december antog kommunfullmäktige i Karlskoga planprogram och utformningsförslag för Alfred Nobels torg. För att kunna genomföra de förändringar som föreslås i planprogrammet och utformningsförslaget behöver en ny detaljplan upprättas.

Förskolor i Karlskoga

Under 2016 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda utbyggnadsmöjligheter för samtliga förskolor i Karlskoga. Syftet var att utreda utbyggnadsmöjligheter på samtliga förskolor i Karlskoga. Rapporten antogs av kommunstyrelsen den 15 december 2016. Nu pågår ett fortsatt arbete med att upprätta en detaljplan för det utpekade området i rapporten.

Karlberg - kvarteret Hästhackan m.fl.

Under år 2016 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda utbyggnadsmöjligheter för samtliga förskolor i Karlskoga. Syftet är att utreda möjligheter för utbyggnader och nya platser för nya förskolor. Arbetet förväntas fortgå under 2016 och utmynna i fler projekt under 2017.

Staren 5, Karlskoga centrum

Ett projekt pågår från och med hösten år 2016 för att omställa kontors- och verksamhetslokalerna i huvudbyggnaden på fastigheten Staren 5 till bostäder. Projektet innebär inlednings att ny detaljplan behöver tas fram, som ändrar markanvändningen från allmänt ändamål (verksamhet) till bostäder.

Västra Möckelnstranden

Karlskoga kommun har börjat arbeta och planera för att Västra Möckelnstranden ska bebyggas med bostäder. Arbetet omfattar många aktiviteter som måste genomföras innan det är dags att bygga då det finns en del faktorer som måste utredas som kan påverka framtida byggande.

Uppdaterad 2017-02-08 av Lina Jönsson