Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Illustrerad bild av Centrumstråket

Illustrationen visar den miljö som eftersträvas längs stråket, en småskalig stadskaraktär.

Centrumstråket

Centrumstråket är en idé om hur Karlskogas centrum ska göras attraktivt och konkurrenskraftigt på lång sikt. Målet är en konkurrenskraftig, större och mer koncentrerad stadskärna. Kommunen har under en tid planerat och förberett för Centrumstråket och är nu redo att ta emot etableringar.

Bakgrund

Karlskogas centrum har två målpunkter för handel, Torget/Kulan och Skolgärdet. Målet är att dra nytta av de kundströmar som redan tar sig mellan dessa båda målpunkter och länka ihop dem. Karlskogas stadskärna blir då större men samtidigt mer koncentrerad och potentialen för framtida utveckling ökar. Centrumstråket ska bestå av en kombination av butiker, publika verksamheter och boende.

Torget och den historiska stadskärnan utgör den största målpunkten. Det är avgörande att handel, restauranger med mera runt torget och Kulan fungerar och utvecklas.

På Skolgärdet etablerades för ett par år sedan ett nytt handelshus med många stora nationella kedjor. Skolgärdet har ökat utbudet i Karlskoga och centrum dramatiskt och är den avgörande faktorn för att handeln i Karlskoga ökat med 100 miljoner på två år.

2012-02-28 beslutade kommunfullmäktige att godkänna programmet för Centrumstråket.

2012-05-07 gav samhällsbyggnadsnämnden, samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplaner för Centrumstråket. Samhällsbyggnadsförvaltningen har också uppdraget att sälja kommunal mark för etableringar i Centrumstråket. Det här arbetet kommer att fortgå under många år framöver.

Tidplan

Kommunen är redo att ta emot etableringar i Centrumstråket.

Övrigt

Det som eftersträvas är en småskalig stadskaraktär, det vill säga byggnader som är 2-3 våningar höga men för att få ekonomi i bostadsprojekt ska även högre byggnader få byggas för att kunna skapa lägenheter med full tillgänglighet. Även butiker kan ha större volymer men ska då byggas så att miljön i stråket uppfattas som småskalig.

Tanken är att de butiker som ska fylla stråket är en blandning mellan redan befintliga butiker som idag ligger i spridda staden och nyetableringar. Den största bebyggelsevolymen torde dock utgöras av bostäder. Bostäder med god tillgänglighet i centrala lägen är efterfrågade och ytterst viktigt för Karlskogas utveckling.

Stråket består av 3 lika viktiga delar

  • Ett gångstråk med butiker i gatuplan och med bostäder på plan 2 och 3 (detta är den nya delen).
  • Ett körstråk för biltrafik och kollektivtrafik på Katrinedalsgatan/Loviselundsvägen (befintligt gatunät).
  • Ett parkeringsområde längs järnvägen (finns till stor del men byggs ut och effektiviseras).
Uppdaterad 2017-01-30

Nyheter och reportage

Läget just nu

Det pågår diskussioner med intressenter som vill bygga i stråket. Området förbereds för nyetableringar.

Förslag till utformning av Alfred Nobels torg, Centrumstråkets västra målpunkt ställs ut 28 april - 15 juni 2016.