Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Illustrationen visar shared space/gångfartsområdet som ska utformas på Urbrinken.

Alfred Nobels torg

Under hösten 2017 har förberedande arbete för gångfartsområdet pågått på den västra delen av Urbrinken. Arbetet pausas under vintern och återupptas igen under våren 2018 när anläggningssäsongen börjar för året.

Utformning av shared space-området

Arbetet med shared space/gångfartsområdet fortsätter under våren, när tjälen gått ur marken och anläggningssäsongen har börjat för året. Med anledning av det kommer inte övergångsstället på den aktuella vägsträckan målas ut nu under vintern. Vi vill därför be både fordonstrafikanter och gående på att vara extra försiktiga och uppmärksamma.

Kollektivtrafiken

När trafiken släpps på som vanligt kommer även busstrafiken återgå till sin ordinarie rutt. Från och med måndag 11 november, öppnas hållplatsen på Alfred Nobels torg upp igen.

För mer information om busstrafiken se Länstrafikens hemsida.

Illustrationen visar shared space/gångfartsområdet på Urbriken.

Gång- och cykelväg på Bergsmansgatan

Under hösten har man färdigställt arbetet med att flytta gång- och cykelvägen som tidigare gått över torget, till den östra sidan av Bergsmansgatan.

Här finns en illustrationöppnas i nytt fönster som visar hur området runt Bergsmansgatan ser ut efter ombyggnationen.

Den nya gång- och cykelvägen på Bergsmansgatan.

Planen för ombyggnationen av Alfred Nobels torg är uppdelad i tre etapper. Den första etappen, som är beslutad i kommunfullmäktige i december 2016, sträcker sig från hösten 2017 och fortsätter under 2018 och innebär en rad förändringar:

  • Flytt av gång- och cykelväg från Alfred Nobels torg till Bergsmansgatan.
  • Utformning av shared space/gångfartsområdet på Urbrinken.
  • Torgets sydvästra hörn - markarbete samt utplacering av skulptur "Tonåringar".
  • Utformning av tre nya platser för handikapparkering på Stadshusgatan.

Nya platser för handikapparkering

Tanken är också att parkering och trafik ska minska på torget och istället flyttas till platser i anslutning till torget. En förändring jämfört med det ursprungliga utformningsförslaget är placeringen av handikapparkeringen, där det beslutats att de platserna kommer att bli på Stadshusgatan. Det kommer totalt att finnas fem handikapplatser på den gatan efter ombyggnationen, två sedan tidigare samt de tre som tillkommer. Valet av plats för handikapparkeringen har förankrats med rådet för funktionshinderfrågor.

Beräknad kostnad

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett och bedömt kostnader för projektering och genomförande och bedömer att en ombyggnation av Alfred Nobels torg kommer att kosta cirka 14,9 miljoner kronor. I beräkningen ingår markarbeten, flytt av cykelbana, flytt av en hållplats, växtbäddar, sittbänkar, aktivitetsyta, gestaltning, belysning, glasskiosk samt ny beläggning på vissa delar av torgytan.

Bakgrund - medborgardialog och återkoppling

Grundtanken med ombyggnationen av Alfred Nobels torg är att skapa ett tillgängligt och attraktivt torg för alla. För att minska trafikflödet på torget ska ett shared space-område utformas. Där samsas alla trafikanter, men det är gångfart som gäller.

Våren 2013 genomförde Karlskoga kommun en medborgardialog om Alfred Nobels torg i syfte att ta ett samlat grepp kring Alfred Nobels torg och ta reda på vilket slags torg Karlskogaborna vill ha.

Efter att medborgardialogen genomförts arbetade Karlskoga kommun fram ett förslag till utformning. Våren 2016 ställdes utformningsförslaget ut för allmänheten under för att se om det går i linje med Karlskogabornas önskemål.

Synpunkterna som kom in till kommunen under återkopplingsperioden sammanställdes i en rapport som har legat till grund för den revidering som gjorts av utformningsförslaget.

Uppdaterad 2017-12-21 av Maria Gunnarsson

Senaste nytt

Det förberedande arbetet inför gångfartsområdet som ska utformas på Urbrinken är nu färdigt. Trafiken släpps på igen under fredagen den 8 december och från och med måndag 11 december går även kollektivtrafiken sin vanliga rutt över Alfred Nobels torg.

Arbetet med gångfartsområdet återupptas igen under våren 2018.