Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

18 nya bostadsrätter som byggs i kv. Blåklockan vid Skrantabacken

Lediga bostadstomter samt tomtkö

Karlskoga kommun har flera byggklara bostadstomter till försäljning. Tomterna går att köpa även om du inte står med i tomtkön.

Tomtkö

När vi har helt nya tomter att sälja så erbjuder vi dem i första hand till de personer som står i vår tomtkö. För att ställa dig i tomtkön fyller du i och skickar in blanketten anmälan till tomtkö. 

Lediga bostadstomter

Samtliga bostadstomter som presenteras nedan finns redovisade på en översiktskarta över Karlskoga. Informationsbladen är numrerade och numren går att återfinna på översiktskartan. Samtliga bilder på informationsbladen är det Copyright, samhällsbyggnadsförvaltningen 2015 på. Skalan är ungefärlig, 1:1000.

Information om lediga bostadstomter:

Priser och avgifter

I det angivna priset för respektive tomt ingår marken samt gatuavgift. Övriga kostnader för till exempel lagfart, bygglov, el och anslutningsavgift till vatten och avlopp ingår inte. För mer information om dessa kostnader hänvisas till respektive aktör.

El, fjärrvärme, renhållning, vatten och avlopp med mera
Karlskoga Energi & Miljö AB
0586-750 100
info@karlskogaenergi.se

Villkor vid köp av bostadstomt

Karlskoga kommun ställer två villkor i samband med köp av en bostadstomt som du bör känna till innan du köper en bostadstomt.

1. Köparna ska uppföra ett bostadshus på fastigheten. Byggnadsarbetena ska påbörjas inom tolv månader ifrån tillträdesdagen, annars ska köpet återgå.

2. Köparna får inte, utan säljarens medgivande, överlåta fastigheten eller upplåta nyttjanderätt till större delen av fastigheten förrän efter två år, räknat från och med dagen för utfärdandet av köpebrev. Vid ev. försäljning inom två år ska i första hand kommunen erbjudas att återköpa fastigheten.

Detaljplaner

För de flesta av de bostadstomter som Karlskoga kommun säljer finns det en detaljplan som styr användningen av marken. En del detaljplaner innehåller detaljerade bestämmelser (till exempel lutning på tak, färg på fasaden och antal takfönster) medan andra innehåller färre bestämmelser (till exempel antal våningar och maximal byggnadsarea).

I samband med att man söker bygglov för nybyggnation av ett bostadshus prövar bygglovhandläggaren om den tänkta byggnaden stämmer överens med detaljplanen eller inte.

I informationsbladen för respektive ledig bostadstomt finns några av detaljplanebestämmelserna redovisade. För information om samtliga detaljplanebestämmelser som gäller för en viss tomt kan du kontakta Karlskoga kommuns servicekontor, telefon: 0586-610 00 eller mail: kommun@karlskoga.se

Uppdaterad 2018-02-08 av Maria Gunnarsson